Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παρ/τος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕE (γεωργικό προϊόν)» του ΠΑΑ 2014-2020

Στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν).

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 120.000.000 € (Δημοσία Δαπάνη) και αποτελεί συγχρηματοδότηση του ΕΓΤΑΑ και του Ελληνικού Δημοσίου.

Στόχοι της δράσης:

 • αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των ανωτέρω κλάδων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή,
 • ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής,
 • διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.

β) Γάλα.

γ) Αυγά.

δ) Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.

ε) Ζωοτροφές.

στ) Δημητριακά.

ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).

η) Οίνος.

θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.

ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων).

ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.

ιβ) Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό.

ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Τα επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται περιλαμβάνουν:

 • Ιδρύσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων
 • Εκσυγχρονισμούς μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων
 • Επεκτάσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων
 • Μετεγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων
 • Συγχωνεύσεις μονάδων · Μονάδες διαχείρισης προϊόντων

Η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ. Οι μετεγκαταστάσεις και συγχωνεύσεις μονάδων πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό τους.

 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 Παραγωγή προϊόντων ποιότητας
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στον μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ). ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.1 Ποσοστό δαπανών σχετικών με την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14.000, EMAS) ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.2 Χρήση ΑΠΕ: Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), (φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων.
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 Χωροθέτηση της επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας, όπως προκύπτουν από τον περιφερειακό σχεδιασμό ή και τις RIS 3 (Ποσοστό ελλειμματικότητας μεταποιητικής υποδομής σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας ή περιφέρειας ή το προϊόν περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες του Περιφερειακού Σχεδιασμού ή/και στη Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS 3).
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6 Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή συστήματος εξοικονόμησης ύδατος.
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7 Αύξηση θέσεων απασχόλησης
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8 Τύπος Επιχείρησης
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9 Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου,  9.1 Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου,  9.2 Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων με προέλευση από το εξωτερικό
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10 Εξωστρέφεια επιχείρησης (Πωλήσεις της επιχείρησης στο εξωτερικό – υφιστάμενη κατάσταση)

Στο πλαίσιο του παρόντος Υπομέτρου δεν ενισχύονται:

Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς που θεωρούνται προβληματικές επιχειρήσεις

Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε προσκλήσεις τόσο του παρόντος υπομέτρου όσο και των αντίστοιχων μέτρων προηγούμενων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, και δεν έχει προσκομισθεί απόδειξη πληρωμής του καταλογισθέντος ποσού

Αιτήσεις στήριξης που αφορούν στη μεταποίηση προϊόντων (ως πρώτη ύλη) που δεν ανήκουν στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ. Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα εκτός ζωοτροφών.

Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε λιανικό εμπόριο. Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε επενδύσεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν την υποβολή από  τον δικαιούχο της αίτησης στήριξης, ανεξάρτητα αν όλες οι σχετικές πληρωμές έχουν γίνει από τον δικαιούχο.

Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %.

Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας, ο εξοπλισμός παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.

Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (ενδεικτικά: αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).

Ο Δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί στην προμήθεια του εγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού από άλλη εταιρεία από εκείνη της οποίας την προσφορά επέλεξε βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και η δυναμικότητα. Το τυχόν επιπλέον κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον δικαιούχο.

Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:

 1. Ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.
 2. Βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς διφασικού πυρήνα για ελαιοτριβεία διφασικής λειτουργίας
 3. Ψυγείων αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων.
 4. Οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν.ΕΚ.1069/2009 & Καν.ΕΚ.142/2011), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής επιδοτούνται μόνο οχήματα που θα εγκριθούν για τη μεταφορά ΖΥΠ κατηγορίας 1 που οι ιδιοκτήτες τους θα αναλάβουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν τα νεκρά ζώα από εκτροφές που ανήκουν στη γεωγραφική περιοχή κάλυψης για την οποία θα δεσμευτούν, προκειμένου να τα διαχειριστούν στην επιχείρησή τους.
 5. Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P., κλπ.).

Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.

Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση). Δεν επιδοτούνται δαπάνες όπως μίσθωση κτιρίων, έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού, εργασίες πρασίνου, μεταχειρισμένος εξοπλισμός και οχήματα, αντικατάσταση εξοπλισμού που δεν έχει αποσβεστεί, αμοιβές προσωπικού που δεν εργάζεται για την υλοποίηση της επένδυσης, κατασκευή ιστοσελίδας, δημιουργία έντυπου διαφημιστικού υλικού κ.ά.

Προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση, οι αιτούμενες δαπάνες θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί και εξοφληθεί μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης. Κατ’ εξαίρεση, οι γενικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες και συγχρηματοδοτούνται εάν έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 01.01.2014 (άρθρο 65 παρ. 2 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013).

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης είναι τα ακόλουθα: Κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός 600.000,00 € / Ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός 5.000.000,00 € . Η στήριξη παρέχεται με την μορφή της Επιχορήγησης και δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς και να χορηγηθεί προκαταβολή.

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΛΗΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ) 75%
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη 50%
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Αττική 40%

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ ξεκινά την 16η Μαΐου 2017 και λήγει την 2 Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00.Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν, μόνο μία αίτηση στήριξης ανά ΑΦΜ και η αίτηση στήριξης αυτή αφορά μία συγκεκριμένη περιοχή υλοποίησης. Ως περιοχή υλοποίησης νοείται το τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας που υλοποιείται η επένδυση, για το οποίο το ποσοστό ενίσχυσης δεν μεταβάλλεται. Η αίτηση στήριξης μπορεί να αφορά περισσότερους από έναν κλάδους.

Για τις πράξεις που επιλέγονται στο πλαίσιο της παρούσας, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και να έχει υποβληθεί, από τον αντίστοιχο δικαιούχο, τελική αίτηση πληρωμής εντός του χρονικού διαστήματος που προσδιορίζεται στην Απόφασης Ένταξης της Πράξης στην οποία περιλαμβάνονται και σε κάθε περίπτωση εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ.

Η διάρκεια υλοποίησης της πράξης ορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης και μπορεί να τροποποιείται με αιτιολογημένη απόφαση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών ή πριν τη λήξη της, μετά από αίτημα του δικαιούχου. Αφορά στην απαραίτητη χρονική περίοδο για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης μέχρι τη στιγμή που εκπληρώνονται οι ειδικότεροι στόχοι, όροι και υποχρεώσεις που τίθενται στην απόφαση ένταξής της.

web design: webgalaxy.gr