Εγκατάσταση Νέων Αγροτών – Μετρο 112

Στόχος του Μέτρου είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 140.000.000 € και συγχρηματοδοτείται απότο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Δικαιούχοι νέοι αγροτές

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και επιπλέον πρέπει:

 • Να έχουν ηλικία από 18 έως 40 ετών.
 • Να είναι μόνιμοι κάτοικοι:
 • Ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή Οικισμού.
 • Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχής, με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.
 • Ειδικότερα για την Αττική, περιοχές εφαρμογής είναι η τέως επαρχία Τροιζηνίας, οι νήσοι Κύθηρα, Αντικύθηρα,  Αγκίστρι, Αίγινα, Σαλαμίνα, Πόρος, Σπέτσες και Ύδρα, καθώς και δημοτικές ενότητες των δήμων Σαρωνικού, Ωροπού, Λαυρεωτικής, Μαραθώνος στην Ανατολική Αττική, Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων στη Δυτική Αττική.
 • Η γεωργική τους εκμετάλλευση να έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος)
 • Να διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή να αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τηναποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.
 • Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών μεδεσμευτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες.
 • Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις.

Για τον όρο της πρώτης φοράς για την εγκατάσταση του υποψηφίου ως αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης, θα πρέπει το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της πρώτης εγκατάστασης και της απόφασης έγκρισης να μην υπερβαίνει τους 18 μήνες.

Επιλέξιμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου προς ένταξη στο καθεστώς ενισχύσεων πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του και να έχει μέγεθος τυπικών απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον μισή (0,5) ΜΑΕ.
Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι:

 • Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους
 • Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης και σε κάθε άλλη περίπτωση μεγαλύτερα ή ίσα του ενός στρέμματος. Εξαιρούνται τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, πλην Κρήτης και Εύβοιας.
 • Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπ.Α.Α.&Τ.
 • Το σύνολο της εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί για πρώτη φορά σε Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ή και κατά το προηγούμενο έτος.

Μη επιλέξιμοι υποψήφιοι

Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι για ένταξη στο καθεστώς και δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι ενίσχυσης οι κάτωθι:

 • Νομικά πρόσωπα.
 • Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους ή για λογαριασμό τους ως ιδιοκτήτες ή αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μεγέθους σε εργασία 0,5 ΜΑΕ και άνω, στο παρελθόν ή είχαν τον έλεγχο καθ’ οιονδήποτε τρόπο νομικού προσώπου που ασκούσε ή εξακολουθεί να ασκεί γεωργική δραστηριότητα κατά τα 5 έτη που προηγούνται της έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας.
 • Οι μόνιμοι ή με σύμβαση υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., οι στρατιωτικοί, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κλπ. Εποχιακοί και ορισμένου χρόνου υπάλληλοι εξετάζονται κατά περίπτωση.
 • Όσοι έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο από το 150% του εισοδήματος αναφοράς, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
 • Όσοι έχουν ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα μεγαλύτερο από το 100% του εισοδήματος αναφοράς, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
 • Όσοι εκ των οποίων ο/η σύζυγος είναι είτε κατά κύρια απασχόληση γεωργός, είτε είναι αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ την οποία λειτουργούσε, ή λάμβανε ενισχύσεις που χορηγούνται σε αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων δυναμικότητας σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ κατά τα προηγούμενα έτη.

Όσοι είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι, φοιτητές-σπουδαστές, λαμβάνουν επίδομα αναπηρίας άνω του 67% και όσοι έχουν τύχει απόφαση ένταξης ή έχουν λάβει οποιαδήποτεενίσχυση για πρώτη εγκατάσταση κατά το παρελθόν.

Επίτευξη δεσμευτικών στόχων επιχειρηματικού σχεδίου

Με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου, εντός 5 ετών από την έγκριση της απόφασης, θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί τα κάτωθι:

Δημιουργία γεωργικής εκμετάλλευσης συνολικού μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία μεγαλύτερου της μιας (1) ΜΑΕ και εισοδήματος μεγαλύτερου του 80% του εισοδήματος αναφοράς. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται βελτίωση του εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά 10% τουλάχιστον.
Υποβολή Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ανελλιπώς καθ΄ όλη τη διάρκεια του Επιχειρηματικού Σχεδίου και των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, ανεξαρτήτως από τη λήψη ή μη ενιαίας ενίσχυσης.
Εντός 36 μηνών από την απόφαση έγκρισης, ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει εγγραφεί στον ΟΓΑ ως κύριο ταμείο ασφάλισης, να έχει συμμορφωθεί με τα κοινοτικά πρότυπα και να έχει αποκτήσει ή συμπληρώσει επαγγελματική επάρκεια.
Οριστική εγγραφή με την ιδιότητα του κατόχου γεωργικής εκμετάλλευσης στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων εντός 36 μηνών και του κατά κύριο επάγγελμα γεωργού μέχρι τη λήξη του επιχειρηματικού σχεδίου.
Επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου.
Απόκτηση της ιδιότητας του κατά κύρια απασχόληση γεωργού ή του κατά κύρια απασχόληση αγρότη.
Παράλληλα, ο δικαιούχος αναλαμβάνει 10ετείς συμβατικές υποχρεώσεις, όπως να παραμείνει εγγεγραμμένος στον ΟΓΑ και στα άλλα μητρώα, να διατηρήσει τουλάχιστον το εισόδημα της εκμετάλλευσης όπως ήταν την ημερομηνία επίτευξης των στόχων, να τηρεί τις υποχρεώσεις του ως αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης, να παραμείνει στον τόπο μόνιμης κατοικίας του κ.α..

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων:

Από 18-3-2014 έως 16-5-2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013»

Δείτε την ταυτότητα προγράμματος εδώ

web design: webgalaxy.gr