‘’Ειδικές ∆ράσεις «Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’

Η δράση ‘’Ειδικές ∆ράσεις «Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’ στοχεύει στη δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω της ενίσχυσης της έρευνας και της τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας ,  την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 30.000.000€. Τα 24.250.000€ αποτελούν τη Δημόσια Δαπάνη και το υπόλοιπο ορίζεται ως ιδιωτική συμμετοχή, η οποία θα καλυφθεί από τους δικαιούχους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ημόσια ∆απάνη (€)
Υ∆ΑΤΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΥΝΟΛΟ
Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (Αττική)  

971.250

 

1.100.00

 

2.423.000

 

4.494.250

Περιφέρειες σε Μετάβαση (∆υτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)  

645.750

 

740.000

 

1.600.000

 

2.985.750

Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα)  

3.319.050

 

3.800.000

 

8.200.000

 

15.319.050

Νότιο Αιγαίο 172.200 200.000 428.000 800.200
Στερεά Ελλάδα 141.750 160.000 349.000 650.750
Σύνολο 5.250.000 6.000.000 13.000.000 24.250.000

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 16:00 με καταληκτική ημερομηνία την 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 16:00.

α) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων:

 • διαφορετικά Τμήματα Σχολής του ίδιου ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ)
 • διαφορετικά Ινστιτούτα του ίδιου Ερευνητικού Κέντρου
 • διαφορετικά Εργαστήρια του ίδιου Τμήματος ΑΕΙ ή Ινστιτούτου, εφόσον έχουν θεσμοθετηθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Τμήματος ή του Ινστιτούτου.

β) Επιχειρήσεις:

 • κάθε μονάδα, του ιδιωτικού ή/και του δημόσιου τομέα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή και το μέγεθός της, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

γ) Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων:

 • ∆ημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική ∆ιοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28.06.2014),
 • Νομικά Πρόσωπα ∆ημοσίου ∆ικαίου (όπως Μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα, ∆ημόσια Νοσοκομεία, Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη, κ.α.),
 • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή Π∆ και επιχορηγούνται από το Κράτος και
 • Κοινωφελή Ιδρύματα που διέπονται από το ν. 4182/2013
Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

 •  Α’ Σχήμα:  Σύμπραξη τουλάχιστον μιας επιχείρησης και ενός Οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσεων
 • Ποσοστό προϋπολογισμού των επιχειρήσεων επί του συνολικού προϋπολογισμού: ≥ 40%
 • Β’ Σχήμα: Σύμπραξη δύο (2) ή περισσοτέρων Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 • Ποσοστό προϋπολογισμού των επιχειρήσεων επί του συνολικού προϋπολογισμού: ≥ 40%

ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

 • Ποσοστό προϋπολογισμού των επιχειρήσεων επί του συνολικού προϋπολογισμού: ≥ 20%
Πίνακας Α: Περιοχές παρέμβασης και προτεραιότητες ΕΤΑ στις οποίες θα εστιαστεί η ειδική δράση «Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

3:  Υδατοκαλλιέργειες
Περιοχές

Παρέμβασης

 

Προτεραιότητες για παρεμβάσεις ΕΤΑ

3.1 Βελτίωση εκτροφής τσιπούρας/ λαβρακιού 3.1.1     Ανάπτυξη εποχικών σιτηρεσίων για την καλύτερη χρησιμοποίηση  της τροφής και   αύξησης   των    εκτρεφόμενων    πληθυσμών    –   σχεδιασμός    ειδο-ειδικών σιτηρεσίων εποχιακής προσαρμογής (χειμερινές και εαρινές τροφές).
3.1.2     ∆ιαχείριση  ασθενειών.  Πρόληψη,  εμβόλια  και  νέες  προληπτικές  θεραπείες χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
3.1.3     Ανάπτυξη     υψηλής  πυκνότητας  (high  density)  μικροσυστοιχιών  Μοναδικών

Νουκλεοτιδικών Πολυμορφισμών (SNP-chip) για την τσιπούρα και το λαβράκι.

3.2   Εκτροφή νέων θαλάσσιων ψαριών.

∆ιαφοροποίηση της παραγωγής

3.2.1     Βελτίωση πρακτικών διαχείρισης – παραγωγή γόνου μαγιάτικου
3.2.2     Εφαρμογή  του πρώτου  προγράμματος  επιλογής  για τον κρανιό  Argyrosomus regius, βασιζόμενη  σε  μοριακούς δείκτες (Marker Assisted Selection, MAS) για την  γενετική  βελτίωση  παραγωγικών  ιδιοτήτων  (ρυθμός  ανάπτυξης,  σωματικό βάρος και άλλα μορφομετρικά χαρακτηριστικά)  ενός καλλιεργούμενου  είδους με τεράστια δυναμική στην ιχθυοκαλλιεργητική παραγωγή της χώρα μας. Η επιλογή θα  γίνει  με  τη  χρήση  RAD,  (restriction-site  associated  DNA)  με  σκοπό  την χαρτογράφηση γονιδιακών τόπων ποσοτικών ιδιοτήτων (QTL) στο γονιδίωμα του κρανιού  οι  οποίοι  δύναται  να  επηρεάζουν  παραγωγικές  ιδιότητες  οικονομικής σημασίας.
3.3  Βιώσιμη Παραγωγή Ιχθυοτροφών 3.3.1     Βελτιστοποίηση    των   μεθοδολογιών    ελέγχου   των   πρώτων   υλών   και συγκριτικός έλεγχος διαθέσιμων μεθοδολογιών για τον έλεγχο φυτο-οιστρογόνων σε Μεσογειακά είδη.
3.3.2     Προσδιορισμός   εναλλακτικών   πρώτων   υλών,   από   μικρο-και   μακροφύκη, σκουλήκια, προνύμφες  εντόμων που θα ελεγχθούν ως προς την καταλληλότητα τους  (πεπτικότητα,βιοδιαθεσιμότητα   κλπ)  και  θα   εξεταστεί  και  η  δυνατότητα μαζικής παραγωγής.
3.3.3     Έλεγχος  και  αξιολόγηση  ιχθυοτροφών  για  χρήση  στην  τσιπούρα  και  το λαβράκι    και    προσδιορισμός    συμπληρωμάτων    που    θα    αδρανοποιούν αντιθρεπτικούς παράγοντες σε υπάρχουσες πρώτες ύλες.
3.4 Μεταποίηση – επεξεργασία 3.4.1     Νέοι τρόποι μεταποίησης υπαρχόντων εκτρεφόμενων ειδών
3.4.2     Αύξηση διάρκειας ζωής προϊόντων
3.5  Νέες τεχνολογίες εκτροφής: ανάπτυξη γνωσιακής βάσης για την υδατοκαλλιέργεια ανοικτής θάλασσας 3.5.1     Νέα Υλικά για κλουβιά και δίχτυα (π.χ. δίχτυα για χρήση 15 ετίας)
3.5.2     Αυτοματοποίηση    στη   διαχείριση    (ταΐσματα,    παρακολούθηση,    έλεγχος αποδράσεων, κλπ.), αυτοέλεγχος εξοπλισμού υδατοκαλλιέργειας.
3.5.3   Φυσιολογικές   βάσεις   εκτροφής   σε  περιβάλλοντα   ανοικτής   θάλασσας   και παρουσίας Η/Μ πεδίων.
3.6 Παραγωγή νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων (domestication of the sea) 3.6.1     Αναγνώριση    και    απομόνωση    βιοδραστικών    ουσιών    από    θαλάσσιους οργανισμούς (φύκια, μαλάκια, κλπ) που έχουν φαρμακευτικό ή άλλο ενδιαφέρον (καλλυντικά, τρόφιμα, κλπ).
3.6.2     Αναγνώριση   και   καλλιέργεια   τοπικών   ειδών   φυτοπλαγκτού.   Παραγωγή προϊόντων   από   φύκη   (έλαια,   αντιοξειδωτικά,   φυσικές   χρωστικές,   ενεργοί πολυσακχαρίτες, βιοδραστικά πρόσθετα, συμπληρώματα διατροφής).

Πίνακας Β: Περιοχές παρέμβασης και προτεραιότητες ΕΤΑ στις οποίες θα εστιαστεί η ειδική δράση «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»

1: Βιομηχανικά Υλικά
Περιοχές Παρέμβασης  

Προτεραιότητες για παρεμβάσεις ΕΤΑ

1.1  Προηγμένες διεργασίες μεταποίησης/ παραγωγής (Advanced Manufacturing Processes) 1.1.1     Ενσωμάτωση και ολοκλήρωση μη-συμβατικών τεχνολογιών (π.χ. τεχνολογίες κατεργασίας υλικών   βασισμένες   στη   φωτονική,   τεχνολογίες   ψεκασμού,   υπερ-   ή   υπο-ηχητικές διεργασίες,   ψηφιακές   τεχνολογίες,    μέθοδοι   σύνδεσης    ανόμοιων   υλικών,   additive manufacturing) για την ανάπτυξη νέων πολυλειτουργικών ή υβριδικών διεργασιών.
1.1.2     Προσθετική  μέθοδος  παρασκευής  (Additive  manufacturing)  για  ανάπτυξη  πολύπλοκων προϊόντων  από προηγμένα  υλικά  (π.χ. βιοϋλικά,  σύνθετα,  μεταλλικά,  κεραμικά,  δομικά κ.ά.).
1.1.3     Τεχνολογίες  διαμόρφωσης  (π.χ.  σταδιακή  διαμόρφωση),  με  εστίαση  σε  δύσκολα  στη μορφοποίηση   υλικά,  καθώς  και   νέες  μεθόδους   για  την  κατεργασία   προϊόντων   σε νανο/μικρο -κλίμακα. Μεταλλοτεχνία (έλαση, διέλαση, συρματουργία κλπ).
1.1.4     Ανάπτυξη υλικών και διεργασιών για αποτελεσματικότερη σύνδεση ανόμοιων υλικών (π.χ. laser welding, friction stir welding).
1.1.5     Ανάπτυξη   νέων   μεθόδων   και   επικαλύψεων   (coatings)   για   προστασία   κινούμενων εξαρτημάτων από τριβή, από διάβρωση, θερμοκρασία, κ.ά.
1.1.6     Χρήση διεργασιών και μεθοδολογίας για τον συγχρονισμό των φάσεων παραγωγής και την μετατροπή της από διακοπτόμενη/φασική  (phase or batch production) σε συνεχούς ροής παραγωγή (continuous production), π.χ.  τύπου “από στροφείο σε στροφείο” (role-to-role processing, R2R).
1.2 Προσαρμοστι κά και έξυπνα συστήματα παραγωγής (adaptive and smart manufacturing systems) 1.2.1    Ανάπτυξη/Σχεδιασμός μεταλλικών κραμάτων (alloy design) και κατεργασιών τους (process design), μέσω ολοκληρωμένης προσομοίωσης της αλυσίδας κατεργασιών (process chain) και αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.
1.2.2    Υψηλή παραγωγικότητα και τεχνολογίες «αυτο-συναρμογής».
1.2.3    Σύγχρονες διεργασίες μεταποίησης  τόσο για την πρωτογενή παραγωγή υλικών όσο και στις διεργασίες μεταποίησης  σε  δευτερογενή  φάση για την διαμόρφωση  και κατασκευή προϊόντων.
1.3 Σύνδεση με Ψηφιακή παραγωγή για εξοικονόμηση πόρων (digital, virtual and resource- efficient factories) 1.3.1     Σχεδιασμός   και   ανάπτυξη   διεργασιών   παραγωγής   με   έμφαση   στη   μείωση   της χρησιμοποιούμενης ενέργειας.
1.3.2     Καινοτόμες και περιβαλλοντικά φιλικές φυσικές, χημικές και φυσικοχημικές διεργασίες (π.χ.

επιμετάλλωση).

1.3.3     Μέθοδοι   διαχείρισης,   μετρολογία   και   επιθεώρηση,   συμπεριλαμβανομένων   των   μη- καταστροφικών  ελέγχων,  οι  οποίοι  διασφαλίζουν  την  ικανότητα  κατασκευής  με  υψηλή αξιοπιστία.
1.3.4     Ανάπτυξη  και σχεδιασμός  μεθόδων  και διεργασιών  για την βελτιστοποίηση  διεργασιών μεταποίησης  και  παραγωγής   για  προϊόντα  μηδενικής  αστοχίας  (zero  failure)  ή  χωρίς ελαττώματα (zero defects).
1.3.5     Ανάπτυξη   μεθόδων   και  διατάξεων   για   την   ενίσχυση   του   ποιοτικού   ελέγχου   στην παραγωγική διαδικασία.
1.3.6     ∆ιεργασίες ανάκτησης μετάλλων και μεταποίησης κρίσιμων πρώτων υλών.

 

1.4 Βιομηχανικά υλικά αναβαθμισμέ νης επίδοσης 1.4.1     Νέα  κράματα  για  χρήσεις  στις  μεταφορές,  κατασκευές,  τον  ενεργειακό  τομέα    και  την συσκευασία    ή    και    για     εξειδικευμένες    εφαρμογές    (π.χ.    αυτοκινητοβιομηχανία, αεροναυπηγική,  αρχιτεκτονικές  χρήσεις και ειδικές χρήσεις στις  κατασκευές, συσκευασία τροφίμων ή και γεωργικών προϊόντων).
1.4.2     Ανάπτυξη υλικών υψηλής ειδικής αντοχής (λόγος αντοχής προς βάρος) για την κατασκευή ελαφρύτερων δομών (UHSS, low-density steels, non-ferrous alloys, metal foam sandwich materials, composites).
1.4.3     Ανάπτυξη προηγμένων σύνθετων υλικών, οργανικών, ελαστομερών, για χρήσεις π.χ. στις μεταφορές,  κατασκευές,  τον  ενεργειακό  τομέα, την συσκευασία  ή και για εξειδικευμένες εφαρμογές.
1.4.4     Ανάπτυξη υλικών για ιδιαίτερα απαιτητικά περιβάλλοντα χρήσης στις κατασκευές και την βιομηχανία  (π.χ. υψηλή  διάβρωση,  χημική  προσβολή,  θερμοκρασία  κ.ά., ανόργανα  και οργανικά υλικά: ενδεικτικά υλικά πυράντοχα, πυρίμαχα).
1.4.5     Ανάπτυξη αντισεισμικών και αειφόρων κατασκευών  με ∆ομικά Υλικά Υψηλής Τεχνολογίας.
1.4.6     Ανάπτυξη  προηγμένων  υλικών  για  μέσα     προστασίας  (π.χ.  για  στρατό,  αστυνομία,

πυρόσβεση, βιομηχανία) και θωρακίσεις διττής χρήσης.

1.5 Υλικά για αειφόρες βιομηχανικές και κτιριακές κατασκευές και υποδομές 1.5.1     Ανάπτυξη   δομικών   υλικών  και  συστημάτων   για  αειφόρες   κατασκευές   &  υποδομές βελτιωμένης ενεργειακής,  λειτουργικής,   περιβαλλοντικής  επίδοσης (ενδεικτικά στόχευση σε  θερμομόνωση,  αντισεισμικότητα,  υδατομόνωση,  μειωμένη    ενεργειακή  κατανάλωση, πυρανθεκτικότητα,   βελτιωμένο   περιβάλλον/άνεση,   αντιβακτηριακά,   αυτοκαθαριζόμενα, ακρίβεια/πολυμορφία, κ.ά.).
1.5.2     Χρήση νέων τύπων τσιμέντου, σκυροδέματος αλλά και φυσικών υλικών στις κατασκευές για βελτίωση της περιβαλλοντικής  και ενεργειακής επίδοσης και της ανθεκτικότητας  των κατασκευών    (π.χ.    τσιμέντο    Portland,    μαγνησιακά    τσιμέντα,    γεωπολυμερή,    κ.ά. Τσιμεντοειδή,    κονιάματα,  κεραμικά,  ελαφροβαρή,    θερμομονωτικά  κλπ,  Φυσικά  υλικά: φυσικοί λίθοι, ξύλο, μαλλί, φυτικές ίνες, κ.ά.).
1.5.3     Εκμετάλλευση εγχώριων φυσικών πόρων (π.χ. βιομηχανικά ορυκτά και μεταλλεύματα) για εφαρμογές στις κατασκευές, την βιομηχανία, άλλες εξειδικευμένες εφαρμογές και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.
1.5.4     Ενσωμάτωση  προηγμένων  τεχνολογιών,  στοιχείων  ή  συστημάτων  αυτοματισμού  στις κατασκευές   για  βελτίωση   της   επίδοσής   τους  π.χ.  του  εσωτερικού   κλίματος,     της ενεργειακής απόδοσης, της υγείας των κατασκευών, κ.ά.
1.6 Υλικά Ευρείας Κατανάλωσης 1.6.1     Ανάπτυξη   ινωδών,   υφασμένων   ή  μη  υφασμένων   (non-woven)   υλικών   για  έξυπνα ενδύματα, μέσα ατομικής προστασίας αλλά και εφαρμογές στις κατασκευές, τη γεωργία, τη ναυτιλία,  κ.ά.
1.6.2     Υλικά και συστήματα για έξυπνες και λειτουργικές συσκευασίες.
1.6.3     Τεχνολογίες    πλαστικών,    βιοπλαστικά,    βιοαποικοδομήσιμα,    ειδικά    πολυμερή    για βιομηχανικά και καταναλωτικά προϊόντα αλλά και εξειδικευμένες εφαρμογές.
1.6.4     Υλικά συσκευασίας και συντήρησης τροφίμων και αγροτικών προϊόντων.
1.7 Κύκλος ζωής προϊόντος 1.7.1     Κυκλική  οικονομία:  Ανακύκλωση   &  επανάχρηση   οικοδομικών   υλικών,  δευτερογενών υλικών    &    απορριμμάτων    εξορυκτικών    διεργασιών,    μεταλλουργικών    διεργασιών, βιομηχανικών ή/και γεωργικών απορριμμάτων  για τη δευτερογενή παραγωγή υλικών.
1.7.2     Μέθοδοι ποιοτικού ελέγχου σε νέα προϊόντα και διεργασίες που αναπτύσσονται.
1.7.3     ∆ιαμόρφωση συστάδων της αλυσίδας αξίας του κύκλου ζωής των υλικών, τεχνολογιών και εφαρμογών, με εστίαση στην δημιουργία αξίας των επιχειρήσεων.

Πίνακας Γ: Περιοχές παρέμβασης και προτεραιότητες ΕΤΑ στις οποίες θα εστιαστεί η ειδική δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

2: Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό
Περιοχές Παρέμβασης
2.1 Ανάπτυξη εξελιγμένων τεχνολογιών/τεχνικών και καινοτόμων μεθόδων/εργαλείων ανάλυσης, τεκμηρίωσης, συντήρησης, αποκατάστασης και προστασίας του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος
 •  Στοχευμένη  έρευνα  στην  διάγνωση,  συντήρηση,  τεκμηρίωση και  ανάδειξη,  με  πεδίο  εφαρμογής  επιλεγμένες  επιδεικτικές εγκαταστάσεις.
 • Ανάπτυξη   μεθόδων,   προϊόντων,   υπηρεσιών,   πρωτότυπων πειραματικών   διατάξεων   για  επιδεικτικές   εγκαταστάσεις   σε πραγματικές συνθήκες.

Αφορά    στην    στοχευμένη    εφαρμογή    και    δοκιμή    νέων τεχνολογιών   στους   πυλώνες   παρέμβασης   των   «ανοικτών εργαστηρίων & επισκέψιμων – υπό προϋποθέσεις ανασκαφών, όπως τη χρήση επεμβατικών  και μη καταστροφικών  τεχνικών για  την διάγνωση,  την συντήρηση,  αλλά δράσεων  ανάδειξης/ επίδειξης,    μέσω    πρωτοτύπων,    ώστε   να   μπορέσουν    οι επισκέπτες   να   αποκτήσουν   το   βίωμα   της   «πολιτισμικής εμπειρίας» μέσα από την καινοτόμο, τεχνολογική προσέγγιση, αλλά και να διευρύνουν τις γνώσεις τους.

 • Ενίσχυση, τεχνολογικής αναβάθμισης και πιλοτικής λειτουργίας επιδεικτικών  εργαστηρίων  υπό μορφή «εργαστηρίων  ανοικτής θέασης» (open labs).

Περιλαμβάνει την ενίσχυση/αναβάθμιση  και πιλοτική λειτουργία των επιδεικτικών εγκαταστάσεων.

Οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες:

 • Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης οι οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία η περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας.
 • Δραστηριότητες καινοτομίας – για ερευνητικούς φορείς και για ΜΜΕ
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις- μόνο για ΜΜΕ.
 • Υποχρεωτικές δραστηριότητες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών των έργων ορίζεται η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης της παρούσας πρόσκλησης.

 

Επιλέξιμη ∆ραστηριότητα

 

Κατηγορία Έρευνας

Ένταση Ενίσχυσης
Πολύ Μικρή & Μικρή επιχ/ση Μεσαια επιχ/ση Μεγάλη επιχ/ση
 

Έργα έρευνας & ανάπτυξης (άρ. 25651/2014)

Βιομηχανική Έρευνα 70% 60% 50%
Βιομηχανική Έρευνα

Εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)    η    πράξη    προβλέπει    πραγματική* συνεργασία:

μεταξύ  επιχειρήσεων  από  τις  οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και καμία μεμονωμένη επιχείρηση   δεν   φέρει άνω    του    70%    των    επιλέξιμων δαπανών, ή

μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10 % των επιλέξιμων δαπανών  και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους,

ii) τα αποτελέσματα της πράξης διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων,  δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

 

80%

 

75%

 

65%

Πειραματική Ανάπτυξη 45% 35% 25%
Πειραματική Ανάπτυξη, εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις i) ή ii) του αυξημένου ύψους ενίσχυσης βιομηχανικής έρευνας (βλ. ανωτέρω)  

60%

 

50%

 

40%

Μελέτες σκοπιμότητας 70% 60% 50%
Καινοτομία για ΜΜΕ (άρ. 28, 651/2014) 50% 50% 0%
Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (άρ. 19, 651/2014) 50% 50% 0%

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων θα πρέπει να είναι από είκοσι τέσσερις (24) έως τριάντα έξη (36) μήνες. Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης των έργων.

web design: webgalaxy.gr