Πρόγραμμα “Αναβάθμιση ΜμΕ για την ανάπτυξη ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”

Σκοπός του Προγράμματος είναι ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), την μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

ΥΨΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός των αιτούμενων προτάσεων κυμαίνεται από

15.000€ έως 200.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10% μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

78.000.000€ όπου 60% αφορά τον 1Ο κύκλο 2016.

ΣΤΟΧΟΙ

Η ενίσχυση των επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στον τεχνολογικό, οργανωτικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους ή/και την αναδιαμόρφωση των λειτουργιών ή των προϊόντων/ υπηρεσιών τους.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους 8 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), εφοδιαστική αλυσίδα, υγεία-φάρμακα, υλικά-κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες)

1.    α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή

β. Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.

2.    Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ και

3.    Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά για τις νέες μικρές και πολύ μικρές νέες επιχειρήσεις, ενώ το 90% για τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ

Οι επιχειρήσεις πρέπει να:

·       έχουν την -κατά περίπτωση- απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε ΚΑ∆, στον οποίο δεν έχει δραστηριοποιηθεί η εταιρεία, η επιχείρηση  υποχρεούται  να προσκομίσει  την  άδεια  λειτουργίας  πριν την  καταβολή  της  τελευταίας  πληρωμής.

·       Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη Περιφέρεια.

·       Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ]).

·       Μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση

·       Μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων.

·       Μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.

·       Διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λπ.).

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι:

·       Κάθε επιχείρηση δικαιούται να υποβάλλει μια μόνο πρόταση (ανά ΑΦΜ)

·      το επενδυτικό σχέδιο (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) να μην έχει ολοκληρωθεί, πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

·        να υποβάλλει στο επενδυτικό σχέδιό του δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

·         να δεσμευτεί ότι το επενδυτικό του σχέδιο δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

Θα πρέπει να τηρούνται τα όρια σώρευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό De Minimis.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η διάρκεια υλοποίησης  των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Κτίρια, εγκαταστάσεις  και  περιβάλλων χώρος 40%
1.1  Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης

1.2  Κτιριακές υποδομές για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός 90%
2.1 Μηχανολογικός Εξοπλισμός

2.2 Εξοπλισμός  για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας

2.3 Τεχνολογική  αναβάθμιση  μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ

2.4 Λοιπός Εξοπλισμός

3. Άυλες Δαπάνες 100%

και σε κάθε περίπτωση μέχρι 100.000€

3.1  Πιστοποίηση Συστημάτων,

Σχεδιασμός και Τυποποίηση

3.2   Προβολή  –  Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

3.3 Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών

3.4  Τεχνική  και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων    που θα συμβάλει στην βελτίωση  της  οργάνωσης  και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας.

4. Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού 40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως:

12.000€  ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ

Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η

πρόσληψη συζύγων & συγγενών α’ & β’ βαθμού

4.1 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος

Υφιστάμενου Προσωπικού

4.2  Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας  δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.

Διαβάστε την ταυτότητα του προγράμματος εδώ

web design: webgalaxy.gr