Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους, η προβολή των προϊόντων τους στο εξωτερικό και η ανάπτυξη μεταξύ τους συνεργασιών προς την κατεύθυνση αυτή.

Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση κυμαίνεται από 30% έως 55% και αφορά δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού, ενεργειών πληροφορικής, σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων προβολής και επικοινωνίας σε αγορές-στόχους, τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού. Έχει έναν προυπολόγισμό των 30.000.000 € και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφεειακής Ανάπτυξης) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο προϋπολογισμός των αιτούμενων προτάσεων κυμαίνεται από

 • 20.000€ έως 200.000€.
 • 20.000 έως 100.000€ (για προτάσεις επιχειρήσεων που εμπίπτουν στους ΚΑΔ 62, 63 και 70-70.22, 73.11.11, 74-74.10.1, 74.10.2).

Επισημαίνεται ότι το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 60% του Μέσου Όρου του Κύκλου Εργασιών της τελευταίας τριετίας της επιχείρησης ή τουλάχιστον της μίας δωδεκάμηνης πλήρους διαχειριστικής χρήσης η οποία επίσης αποτελεί τυπική προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Στόχοι

Η ενίσχυση και η αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, η προβολή των προϊόντων τους στο εξωτερικό και η ανάπτυξη συνεργιών βιομηχανίας – εμπορίου – υπηρεσιών για ενίσχυση της παρουσίας τους στις διεθνείς αγορές.

Όροι Συμμετοχής - Δυνητικόι Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις Που Πρέπει Να Πληρούνται

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στους τομείς:

 • της Μεταποίησης,
 • των Κατασκευών,
 • των Υπηρεσιών,
 • του Εμπορίου

Εξαιρούνται οι Μεγάλες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Εμπορίου.

Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να καταθέσουν

 • είτε μεμονωμένα επιχειρηματικά σχέδια
 • είτε σε συνεργασία με άλλες επιλέξιμες επιχειρήσεις (τουλάχιστον τρεις, η μία τουλάχιστον με ΚΑΔ Μεταποίησης) αυξάνοντας έτσι το ποσοστό χρηματοδότησης τους.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι:

 • νέα ή υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νόμιμα εντός ελληνικής επικράτειας από την 01-08-2012 και  λειτουργούν αδιαλείπτως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
 • εταιρικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ), ατομικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα  που τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας
 • επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών και επιλεγμένων δραστηριοτήτων του εμπορίου  και των υπηρεσιών και οι οποίες ταξινομούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ
 • επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη επιλέξιμου ΚΑΔ πριν την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης.
 • επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ, ο οποίος ήταν ανενεργός, αλλά τεκμηριωμένα έγινε έναρξη δραστηριοτήτων (ενεργοποίηση) πριν την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι:

 • Κάθε επιχείρηση δικαιούται να υποβάλλει μια μόνο πρόταση (ανά ΑΦΜ)
 • Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising), καθώς και οι κοινοπραξίες.
 • Η επιχείρηση πρέπει να μην είναι προβληματική
 • Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να περιέχουν επιλέξιμες ενέργειες, οι οποίες να αφορούν νέα προϊόντα/ υπηρεσίες σε υφιστάμενες αγορές ή υφιστάμενα προϊόντα σε νέες αγορές
 • Θα πρέπει να τηρούνται τα όρια σώρευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό De minimis.

Ποσοστά Χρηματοδότησης

Επιλέξιμες Δαπάνες

επιλεξιμότητα των λοιπών δαπανών ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της υπουργικής απόφασης ένταξης του έργου

Ημερομηνία Επιλέξιμοτητας Δαπανών

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από 30 Ιουλίου 2013

Διάρκεια Έργου

Η διάρκεια υλοποίησης έργου 15 μήνες (από την ημερομηνία της υπογραφής της απόφασης ένταξης) και μπορεί να επεκταθεί με παράταση 3 μηνών.

Ημερομηνίες Υποβολής Πρότασης

Έναρξη: 05/08/2013 – Λήξη: 10/10/2013

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

«Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»

Δείτε την ταυτότητα προγράμματος εδώ

web design: webgalaxy.gr