Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 280.000.000 € (Δημοσία Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών κύκλων προκηρύξεων για την περίοδο 2016-2019. Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000 €.

Στόχοι της δράσης:
– Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση
– Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας
– Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.
Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις παρεμβάσεις:
I. «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις». Βασικός στόχος της είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
II. «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς». Βασικός στόχος της είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.
III. «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων». Βασικός στόχος της είναι η προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα έργα.

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις ερευνητικών έργων αφορούν όλους τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ και πιο συγκεκριμένα τους θεματικούς τομείς:
– Υλικά – Κατασκευές
– Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
– Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
– Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
– Υγεία & Φάρμακα
– Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
– Ενέργεια
– Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
– Αναδυόμενες Τεχνολογίες

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται για τον Ά Κύκλο η Πέμπτη 23  Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.

Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τις δυνητικά εντασσόμενες προτάσεις.

Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, ηλικίας και μεγέθους (με εξαίρεση προβληματικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις των οποίων εκκρεμεί σε βάρος εκτέλεση προηγούμενης απόφασης ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των αρμόδιων Εθνικών Αρχών για αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις) καθώς και ερευνητικοί οργανισμοί. Για κάθε μία από τις παρεμβάσεις, ισχύουν τα ακόλουθα:

      I.            Έρευνα και Ανάπτυξη στις ΜΜΕ Επιχειρήσεις

Η παρέμβαση απευθύνεται σε υφιστάμενες ΜΜΕ επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια ΜΜΕ είτε ομάδες ΜΜΕ Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους.

   II.            Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Η παρούσα παρέμβαση αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της παρέμβασης η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία επιχείρηση και τουλάχιστον έναν ερευνητικό οργανισμό. Επιπλέον, στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχει μία (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκει στους Λοιπούς Φορείς που αντιμετωπίζονται ως Ερευνητικοί Οργανισμοί» σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε παραπάνω.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρέμβασης:

  • Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχείρηση.
  • Σε συμπράξεις περισσοτέρων των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις.

III.            Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους, ηλικίας και νομικής μορφής.

 

Δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων ανά κύκλο προκήρυξης στις οποίες συμμετέχει ένας ερευνητικός οργανισμός ή μία επιχείρηση.

Οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες:

·         Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης : δαπάνες προσωπικού, δαπάνες παγίων (εξοπλισμός και κτίρια), δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους φυσικά και νομικά πρόσωπα (έρευνες, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες), μελέτες σκοπιμότητας, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες (ταξίδια, δημοσιότητα, αναλώσιμα, αμοιβές ορκωτών λογιστών, λοιπές λειτουργικές δαπάνες)

·         Δραστηριότητες καινοτομίας- μόνο για ΜΜΕ δαπάνες καινοτομίας (άυλα στοιχεία ενεργητικού, απόσπαση προσωπικού υψηλής εκπαίδευσης, υπηρεσίες καινοτομίας) 3. Συμμετοχή σε

·         Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις- μόνο για ΜΜΕ.

Για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, η ενίσχυση έχει χαρακτήρα κινήτρου και επομένως ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει υποβάλει αίτηση ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών για το έργο. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του έργου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης των έργων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλομένων προτάσεων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα, ανά κατηγορία παρέμβασης.

Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός ανά παρέμβαση (€)
Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

200.000 εάν μία επιχείρηση

350.000 εάν δύο επιχειρήσεις

450.000 εάν τρεις επιχειρήσεις

500.000 εάν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις

ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

1.000.000

ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

2.000.0000

Παρέμβαση Ι: Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Επιλέξιμη Δραστηριότητα Κατηγορία Έρευνας Μεσαίες Επιχ. Μικρές Επιχ.
Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης Βιομηχανική έρευνα 60% 70%
Βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις 75% 80%
Πειραματική ανάπτυξη 35% 45%

 

Πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις 50% 60%
Μελέτη σκοπιμότητας 60% 70%
Καινοτομία για ΜΜΕ 50% 50%
Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 50% 50%
Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία (σύμφωνα με την επεξήγηση του όρου που δίνεται στην αρχή της παρούσας πρόσκλησης) μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες καμία μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70 % των επιλέξιμων δαπανών, ή
  2. τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν   λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.
Παρέμβαση ΙΙ: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Επιλέξιμη Δραστηριότητα Κατηγορία Έρευνας Μεγάλες Επιχ. Μεσαίες Επιχ. Μικρές Επιχ.
Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης Βασική έρευνα 100% 100% 100%
Βιομηχανική έρευνα 50% 60% 70%
Βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις 65% 75% 80%
Πειραματική ανάπτυξη 25% 35% 45%
Πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις 40% 50% 60%
Μελέτη σκοπιμότητας 50% 60% 70%
Καινοτομία για ΜΜΕ 0% 50% 50%
Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 0% 50% 50%
Επισημαίνεται ότι το ποσοστό ενίσχυσης των δαπανών βασικής έρευνας μόνο για τους ερευνητικούς φορείς είναι 100%.

 

Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1.  το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία (σύμφωνα με την επεξήγηση του όρου που δίνεται στην αρχή της παρούσας πρόσκλησης) μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες καμία μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70 % των επιλέξιμων δαπανών, ή
  2. μιας επιχείρησης και ενός η περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10% των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους
  3. τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.
Παρέμβαση ΙΙΙ: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Επιλέξιμη Δραστηριότητα Κατηγορία Έρευνας Μεγάλες Επιχ. Μεσαίες Επιχ. Μικρές Επιχ.
Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης Πειραματική ανάπτυξη 25% 35% 45%
  Μελέτη σκοπιμότητας 50% 60% 70%
Καινοτομία για ΜΜΕ 0% 50% 50%
Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 0% 50% 50%

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες.

web design: webgalaxy.gr