Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)  αποτελεί το έγγραφο αναφοράς,  για την περίοδο 2014-2020, το οποίο αναφέρεται στον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, δημιουργήθηκε στα  πλαίσια της νέας στρατηγικής  προσέγγισης αναφορικά με την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, με το ΕΣΠΑ εξασφαλίζεται η συνδρομή των Ταμείων χωρίς να αλλάζουν οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες  γραμμές  για την συνοχή, ενώ παράλληλα  προσδιορίζεται και ο σύνδεσμος μεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αρχικά αλλά και του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων.

Η προηγούμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ αφορούσε τα έτη 2007-2013 και ως έγγραφο προγραμματισμού διαμορφώθηκε με βάση ενός σημαντικά μεγάλου αριθμού προτάσεων τα οποία υπεβλήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σε συνδυασμό με την αξιοποίηση ποσοτικών δεδομένων και μελετών. Το νέο ΕΣΠΑ αφορά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας για την περίοδο 2014-2020 υλοποιείται μέσα από επτά (7) Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ), δεκατρία (13) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) , το Ταμείο Συνοχής Μεταφορές στο CEF (Ταμείο Υποδομών Ε.ε.), το Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας και το Ταμείο Απόρων (ΕΣΠΑ+ΕΚΤ).

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ανακοινώνουν Δράσεις, με τις οποίες χρηματοδοτούν συγκεκριμένα σχέδια, τα οποία βοηθούν στην επίτευξη των στόχων του κάθε Προγράμματος.

Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

1.Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία

Στρατηγικός στόχος

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Μέσω του ΕΠΑνΕΚ, υλοποιείται η στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης με στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των υφιστάμενων πλεονεκτημάτων της Ελλάδας και των Περιφερειών της.

Ειδικοί στόχοι

Ενίσχυση προσαρμογής επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις
Επικέντρωση σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους
Στοχευμένη επιλογή επενδύσεων / επιχειρήσεων/ δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα
Εξασφάλιση των παραγόντων που διευκολύνουν τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Κύρια Χαρακτηριστικά

3,64 δις €‐ πρόγραμμα “flagship” (το 25% του νΕΣΠΑ)
Πολυ‐ ταμειακό (675 εκατ. € ΕΚΤ- 2,9 δισ. ΕΤΠΑ)
Διπλασιασμός του αριθμού των Ευρεσιτεχνιών
Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ από τις ΜΜΕ έως 20% στις περιφέρειες μετάβασης
Μεθοδολογία κατάρτισης (θεσμική διαβούλευση και στη συνέχεια με θεσμοθέτηση Τομεακών Συμβουλίων)
Οι δαπάνες καινοτομίας διπλασιάζονται (από 4% σε 8%)
Έμφαση στη στήριξη εξωστρεφών επιχειρήσεων

9 Τομείς Προτεραιότητας

 • Ενέργεια
 • Περιβαλλοντική Βιομηχανία
 • Τουρισμός
 • Logistics
 • Υγεία και Φάρμακα
 • Αγροδιατροφή
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Υλικά-Αλυσίδες Αξίας
 • Δημιουργικές Βιομηχανίες και Πολιτισμός

Άξονες Προτεραιότητας

Άξονας 1: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες
Άξονας 2: Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις»
Άξονας 3: Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας
Άξονας 4: Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ
Άξονας 5: Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ

2.Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη

Στόχοι

 • Ως προς τον τομέα των μεταφορών

Η περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (ΔΕΔ- Μ) με έμφαση στην άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων
Η λειτουργική διασύνδεση των μεταφορικών μέσων του ΔΕΔ-Μ της χώρας, η προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών
Η λειτουργική διασύνδεση των μεταφορικών μέσων του ΔΕΔ-Μ της χώρας με τις υπόλοιπες μεταφορικές υποδομές της χώρας.
Η βελτίωση της ασφάλειας μεταφορών
Η ανάπτυξη και η επέκταση βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών (αστικών μέσων σταθερής τροχιάς και λοιπών καθαρών επιφανειακών μέσων)

 • Ως προς τον τομέα του περιβάλλοντος

Η προώθηση της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας
Η έξυπνη διαχείριση της ενέργειας σε δημόσιες υποδομές και κτίρια
Η αξιοποίηση του δυναμικού συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού υψηλής απόδοσης (ΣΥΘΗΑ)
Η διεύρυνση της χρήσης τηλεθέρμανσης
Η υποστήριξη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της αντιμετώπισης υψηλής επικινδυνότητας πλημμυρικών φαινομένων
Η σταδιακή ικανοποίηση και εξειδίκευση των απαιτήσεων του ΕΠεΚ σε όλους τους τομείς και, ιδίως στους τομείς αποβλήτων και υδάτων
Η βελτίωση και η αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος
Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ο περιορισμός του θορύβου και η προστασία της βιοποικιλότητας

Ενδεικτικοί Τομείς Προτεραιότητας

 • Ολοκλήρωση διευρωπαϊκού οδικού & σιδηροδρομικού δικτύου
 • Μετρό Αθήνας
 • Έργα Αεροδρομίων
 • Λιμενικά έργα
 • Διαχείριση αποβλήτων
 • Μετρό Θεσσαλονίκης
 • Φύση και Βιοποικιλιότητα

Άξονες Προτεραιότητας

Άξονας 1: Διευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό δίκτυο και συνδέσεις
Άξονας 2: Διευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό δίκτυο
Άξονας 3: Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και οδική ασφάλεια
Άξονας 4: Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο
Άξονας 5: Περιφερειακή κινητικότητα και συνδεσιμότητα νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών
Άξονας 6: Θαλάσσιες μεταφορικές υποδομές και ασφάλεια ναυσιπλοΐας
Άξονας 7: Αεροπορικές μεταφορικές υποδομές και ασφάλεια αεροναυτιλίας
Άξονας 8: Καθαρές αστικές μεταφορές
Άξονας 9: Καθαρές αστικές μεταφορές & βελτίωση αστικού περιβάλλοντος
Άξονας 10: Εφαρμογή στρατηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών CO 2 με έμφαση στις αστικές περιοχές
Άξονας 11: Εφαρμογή στρατηγικών εφαρμογής στην κλιματική αλλαγή, και πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων
Άξονας 12: Στρατηγικές και δράσεις προώθησης του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου

3.Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση

Στρατηγικός στόχος

Η αντιμετώπιση της ανεργίας, με εστίαση στη δημιουργία ποιοτικών δυνατοτήτων εκπαίδευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων και βιώσιμης απασχόλησης για όλους με γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ειδικοί στόχοι

 • Λήψη άμεσων, βραχυπρόθεσμων μέτρων καταπολέμησης της ανεργίας και ενίσχυση της απασχόλησης για το σύνολο του εργατικού δυναμικού σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση σε ειδικές ομάδες με μεγάλα ποσοστά ανεργίας, (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι που ανήκουν σε νοικοκυριά ανέργων).
 • Ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, ιδίως όσον αφορά άτομα με χαμηλά τυπικά προσόντα.
 • Μείωση της ανεργίας των νέων 15 έως 29 ετών, με τη διευκόλυνση της εισόδου στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους.
 • Συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
  Εκσυγχρονισμός και περαιτέρω ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας.
 • Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, μέσω και της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας.
 • Συνέχιση και υποστήριξη των συστημικών μεταρρυθμίσεων – Αναβάθμιση όλων των παραγόντων της εκπαίδευσης, εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και διασφάλιση της ποιότητας σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας
 • Καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
 • Προώθηση της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού
 • Ενδυνάμωση των δεσμών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τον επιχειρηματικό κόσμο
 • Αναβάθμιση και διασύνδεση των συστημάτων Τεχνικο – επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής
 • Κατάρτισης με την αγορά εργασίας
 • Αναβάθμιση του συστήματος διά βίου μάθησης και αύξηση της συμμετοχής σε αυτήν

Ενδεικτικοί Τομείς Προτεραιότητας

 • Βρεφονηπιακοί σταθμοί
 • Μείωση πρόωρης εγκατάλειψης σχολείου
 • Τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Κατάρτιση- βελτίωση δεξιοτήτων, Δια βίου μάθηση
 • Καινοτόμα προγράμματα για την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος
 • Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για νέους, γυναίκες, μακροχρόνια άνεργους
 • Σύστημα εγγυήσεων για τη νεολαία
 • Βελτίωση πλαισίου Εκσυγχρονισμός ΟΑΕΔ
 • Κουπόνια ανέργων- Πρακτική άσκηση, μαθητεία

Άξονες Προτεραιότητας

Άξονας 1: Συστημικές Παρεμβάσεις των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας
Άξονας 2: Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού
Άξονας 3: Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών
Άξονας 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Άξονας 5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Άξονας 6: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος
Άξονας 7: Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας
Άξονας 8: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης – σύνδεση με την αγορά εργασίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
Άξονας 9: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης – σύνδεση με την αγορά εργασίας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

4.Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Στόχος

Τα επόμενα επτά χρόνια, η ελληνική Δημόσια Διοίκηση να καταστεί συνεκτική, καλά συντονισμένη, ευέλικτη, εξωστρεφής και προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, αποκαθιστώντας τη σχέση εμπιστοσύνης του κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, παρέχοντας πολιτοκεντρικές και συνεχώς αναβαθμιζόμενες υπηρεσίες, αποτελώντας έτσι έναν από τους βασικούς πυλώνες για την ανάκαμψη της χώρας.

Στρατηγικοί στόχοι

 • Ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητάς της κεντρικής κυβέρνησης και της αποκεντρωμένης ΔΔ καθώς και της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Δημόσιο Τομέα η οποία σε συνδυασμό με συστημικές δράσεις και πολιτικές, θα αποτελέσουν τα κύρια εργαλεία μετασχηματισμού των υφιστάμενων διαδικασιών και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, καθιστώντας τη Διοίκηση αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη
 • Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης του προσωπικού, της ορθολογικής κατανομής των ανθρώπινων πόρων, της ενίσχυσης του ρόλου, της σημασίας και της διαχείρισης των υψηλόβαθμων στελεχών καθώς και της παροχής αναβαθμισμένων υπηρεσιών κατάρτισης/εκπαίδευσης, με στόχο την ατομική ανάπτυξη των υπαλλήλων και των μεταρρυθμίσεων.

Κύρια Χαρακτηριστικά

 • 377 εκ. € -(το 3% του νΕΣΠΑ)
 • Πολυ‐ ταμειακό (200 εκατ. € ΕΚΤ)
 • Οργάνωση των υπηρεσιών των δήμων, με την εισαγωγή καινοτόμων και αποδοτικών διαδικασιών και μορφών διοίκησης και διαχείρισης.
 • Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία περιλαμβάνει την ορθολογική διάταξη του, τη βελτίωση του εκπαιδευτικού του επίπεδου, την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα και τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Ενδεικτικοί Τομείς Προτεραιότητας

 • Ε- government, παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες
 • Διοίκηση βάσει στόχων – Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού
 • Αναδιοργάνωση δομών και λειτουργίας
 • Εκσυγχρονισμός της δικαιοσύνης
 • Δράσεις διαχείρισης της μετανάστευσης
 • Αναβάθμιση ικανοτήτων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού
 • Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών υγείας

Άξονες Προτεραιότητας

Άξονας 1: Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στις 11 περιφέρειες
Άξονας 2: Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στην Στερεά Ελλάδα
Άξονας 3: Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στο Νότιο Αιγαίο
Άξονας 4: Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις 11 Περιφέρειες
Άξονας 5: Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη Στερεa Ελλάδα
Άξονας 11: Τεχνική Υποστήριξη για την Εφαρμογή / Υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ του Επιχειρησιακού Προγράμματος στη Στερεά Ελλάδα
Άξονας 12: Τεχνική Υποστήριξη για την Εφαρμογή / Υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Νότιο Αιγαίο
Άξονας 13: Τεχνική Υποστήριξη για την Εφαρμογή / Υλοποίηση των δράσεων ΕΤΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 11 περιφέρειες
Άξονας 14: Τεχνική Υποστήριξη για την Εφαρμογή / Υλοποίηση των δράσεων ΕΤΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος στη Στερεά Ελλάδα
Άξονας 15: Τεχνική Υποστήριξη για την Εφαρμογή / Υλοποίηση των δράσεων ΕΤΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Νότιο Αιγαίο

5.Αγροτικής ανάπτυξης

Στόχοι

 • Επενδύσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Στήριξη των παραγόμενων προϊόντων με συγκριτικό πλεονέκτημα και εξαγωγικό χαρακτήρα
 • Στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων
 • Στήριξη των νέων γεωργών για τη δημιουργία βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο
 • Υποστήριξη πιλοτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων

6.Αλιείας & Θάλασσας

Στόχοι

Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο σύνολο των κλάδων του τομέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, εμπόριο και μεταποίηση)
Ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών για την παραγωγή ειδών με εμπορική αξία
Προώθηση της καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας του τομέα της αλιείας
Βελτίωση της οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

7.Τεχνική Βοήθεια

Στόχος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» αναμένεται να διαδραματίσει έναν κομβικό ρόλο για την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση παρεμβάσεων υψηλής ποιότητας που θα χρηματοδοτηθούν από τα ΕΔΕΤ κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Για την εξυπηρέτηση αυτού του ρόλου, το ΕΠ βασίζεται σε μια σαφή στρατηγική που αποσκοπεί στην μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των δομών και διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των επιμέρους ΕΠ, που οικοδομείται πάνω σε μια σύγχρονη αντίληψη βιώσιμων ανθρώπινων πόρων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη συνέχεια.

Στρατηγικοί στόχοι

 • Η ενίσχυση των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων και του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής του συνόλου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν απρόσκοπτα, αποτελεσματικά και αποδοτικά στις νέες αυξημένες υποχρεώσεις τους.
 • Η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και της οργανωτικής, λειτουργικής και διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων των ΕΠ για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων.

Ειδικοί Στόχοι

 • Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
 • Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των υποστηρικτικών δοµών του συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και διοίκησης της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς επίσης και των επιτελικών δομών των Υπουργείων.
 • Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων.

Κύρια Χαρακτηριστικά

 • 317 εκατ. €
 • Πολυ‐ ταμειακό και χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής
 • Αποτελεί οριζόντιο και υποστηρικτικό πρόγραμμα, απευθύνεται στους φορείς και τις δομές διοίκησης, συντονισμού και εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2014-2020
 • Καλύπτει και τους 11 θεματικούς στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», καθώς και τις 5 χρηματοδοτικές προτεραιότητες

Άξονες Προτεραιότητας

Άξονας 1: Τεχνική Βοήθεια – ΕΤΠΑ
Άξονας 2: Τεχνική Βοήθεια – ΕΚΤ
Άξονας 3: Τεχνική Βοήθεια – ΤΣ
Άξονας 4: Τεχνική Βοήθεια – ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)
Άξονας 5: Τεχνική Βοήθεια – ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
Άξονας 6: Τεχνική Βοήθεια – ΕΚΤ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)
Άξονας 7: Τεχνική Βοήθεια – ΕΚΤ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)

Τομεακά ΕΠ Προϋπολογισμός (€)
1.Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 3.735.085.423
2.Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 4.361.588.892
3.Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2.152.201.141
4.Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 386.425.295
5.Αγροτικής ανάπτυξης 4.195.972.284
6.Αλιείας & Θάλασσας 250.000.000
7.Τεχνική Βοήθεια 338.960.169
ΣΥΝΟΛΟ 15.420.233.204

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Ελλάδα χωρίσθηκε σε δεκατρείς χωρικές ενότητες/περιφέριες, στις οποίες αντιστοιχούν δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά (ΠΕΠ).

Τα ΠΕΠ θα συμβάλουν στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων συμπληρωματικά με τα τομεακά προγράμματα, με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες κάθε χωρικής ενότητας / Περιφέρειας.

Σε κάθε περίπτωση, τα ΠΕΠ για όλες τις Περιφέρειες θα καλύψουν ένα κοινό κορμό παρεμβάσεων ως εξής:

Χαρακτηριστικά

 • Προϋπολογισμός: 4,6 δις. ευρώ (ΔΔ 6,75 δις €)
 • Αύξηση του ποσοστού των ΠΕΠ στο συνολικό πρόγραμμα από 22% στο 35%
 • Ξεχωριστό πρόγραμμα για κάθε Περιφέρεια (ΠΕΠ) ΜΟΝΟ για ΕΤΠΑ και ΕΚΤ
 • Όλες οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν περισσότερους πόρους σε σχέση με το σημερινό πρόγραμμα
 • Έμφαση σε αναπτυξιακά έργα αλλά και επιχειρηματικότητα, κοινωνικές δράσεις
 • Πολυτομεακά και πολυταμειακά προγράμματα
Περιφερειακά ΕΠ

Προϋπολογισμός (€)

Αττική

934.169.428

Νότιο Αιγαίο

86.131.827

Ιόνια Νησιά

185.955.002

Πελοπόννησος

221.537.609

Βόρειο Αιγαίο

247.203.968

Κρήτη

356.369.237

Δυτική Μακεδονία

271.022.397

Στερεά Ελλάδα

97.338.435

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

416.069.729

Κεντρική Μακεδονία

790.667.716

Ήπειρος

267.016.991

Θεσσαλία

328.710.978

Δυτική Ελλάδα

402.343.182

ΣΥΝΟΛΟ

4.604.536.499

Λιγότερο ανεπτυγμένες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ <75% του μέσου ευρωπαϊκού),

Περιφέρειες σε μετάβαση (κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ75% και 90%)

Περισσότερο ανεπτυγμένες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ > 90%). (Οι περιφέρειες που παρουσιάζουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ >75%, αλλά κατά την τρέχουσα περίοδο εντάσσονταν στον στόχο Σύγκλισης, θα λάβουν ενίσχυση από τα διαρθρωτικά ταµεία ίση µε τουλάχιστον τα δύο τρίτα της ενίσχυσης που τους αναλογούσε την περίοδο 2007-2013.)

Συνολική Κατανομή Χρηματοδότησης

Προϋπολογισμός (€) Εκτίμηση ΔΔ (€)
ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠ 15.420.233.204 17.928.044.869
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠ

4.604.536.499

6.751.349.340

Ταμείο Συνοχής Μεταφορές στο CEF (Ταμείο Υποδομών Ε.ε.)

580.000.000

682.352.941

Προγράμματα ΕδαφικήςΣυνεργασίας

231.700.000

289.625.000,000

Ταμείο Απόρων (ΕΣΠΑ+ΕΚΤ)

281.000.000

351.250.000

ΣΥΝΟΛΟ

21.117.469.703

26.002.622.151

web design: webgalaxy.gr