ΕΤΑΙΡΕΙΑ

TTMI Μ.Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 2010 για να προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις και φορείς/οργανισμούς του δημοσίου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα εστιάζοντας, κυρίως στο χώρο της Μεταφοράς Τεχνολογίας και στην αξιοποίηση καινοτόμων μεθόδων στη αντιμετώπιση των πάσης φύσεως προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Κύρια δραστηριότητα αποτελεί η διαχείριση καινοτόμων σχεδίων στους τομείς της Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ), για επιχειρήσεις και φορείς έρευνας και ανάπτυξης.

Η ΤΤΜΙ δραστηριοποιείται τόσο σε τοπικό όσο και σε  περιφερειακό επίπεδο δίνοντας έμφαση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, αποσκοπώντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω υιοθέτησης και εφαρμογής νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στα προϊόντα, παραγωγικές διαδικασίες και λειτουργίες.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται σε αναδυόμενες αγορές όπως αυτές που περιλαμβάνουν την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, των Βαλκανίων και της Μεσογείου.

Η TTMI Μ.Ε.Π.Ε. λειτουργεί ως μια εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και ουσιαστικών αποτελεσμάτων διευκολύνοντας και υποστηρίζοντας τεχνικά και εκπαιδευτικά:

 • Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να αναπτυχθούν με καινοτόμες μεθόδους και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες δικτύωσης στο πλαίσιο των πολιτικών ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
 • Επιχειρήσεις του δημόσιου τομέαπεριφερειακές ή τοπικές διοικητικές αρχές να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων για την ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών.
 • Φορείς επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης να υλοποιήσουν τον υποστηρικτικό ρόλο τους προς τις επιχειρήσεις και να μεγιστοποιήσουν την παρεμβατική συνδρομή τους στην ανάπτυξη, είτε αφορά κλαδικό ή γεωγραφικό προσδιορισμό.
 • Ερευνητικούς φορείς να αξιοποιήσουν εμπορικά καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Μη Κρατικούς/Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (μέλη της κοινωνίας των πολιτών) στην ανάπτυξη και διαμόρφωση ιδεών καθώς και στην οργάνωση, διαχείριση και υλοποίηση έργων, μέσω παροχής τεχνικής βοήθειας αποσκοπώντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των στόχων τους και την προώθηση του έργου τους.

Τα στελέχη της ΤΤΜΙ αξιοποιούν επ’ ωφέλεια των πελατών τους, τη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία τους στους τομείς:

 • Μεταφορά και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις για την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους.
 • Αύξηση ανταγωνιστικότητας από την αξιοποίηση καινοτομίας τόσο όσον αφορά νέες τεχνολογίες (τεχνολογική καινοτομία), όσο και στο βαθμό που αφορά καινοτομίες στην παραγωγική διαδικασία (λειτουργική καινοτομία) και καινοτομίες στην προώθηση και προβολή προϊόντων και υπηρεσιών (καινοτομία μάρκετινγκ).
 • Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω συνεργασιών με ερευνητικούς και αναπτυξιακούς φορείς και άλλες επιχειρήσεις.
 • Υποστήριξη στη χρηματοδότηση επενδυτικών πρωτοβουλιών μέσω της αξιοποίησης των προσφερόμενων χρηματοδοτικών ευκαιριών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και διευκόλυνση λειτουργίας νέων επιχειρήσεων μέσω της αποσαφήνισης του πολύπλοκου περιβάλλοντος της αγοράς και της συγκρότησης βιώσιμων μονάδων βάσει ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδιασμού και δομημένου χρονοδιαγράμματος.
 • Ενίσχυσης της δυνατότητας των επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν προκλήσεις στην αγορά, στην διοίκηση, στην λειτουργία όπως και στο περιβάλλον τους, με την αποτύπωση του προβλήματος/πρόκλησης, την εκτίμηση των κινδύνων και των επιπτώσεων και με τεχνική υποστήριξη σε όλη την διαδικασία επίλυσης του προβλήματος (ή των προβλημάτων) και αντιμετώπισης της πρόκλησης (ή των προκλήσεων).
 • Υποστήριξη της εξωστρέφειας και της καινοτομίας επιχειρήσεων με την αξιοποίηση δικτυώσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αλλά και διασύνδεσης με φορείς τεχνολογίας και καινοτομίας.
 • Ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας με την αποτελεσματική χρήση προσφερόμενων υποστηρικτικών δομών αλλά και την αναγκαία εκπαιδευτική υποστήριξη για επαρκή κατάρτιση στις νέες προκλήσεις της αγοράς.
 • Διαρκής αναβάθμιση και βελτίωση λειτουργιών και διαδικασιών με την υιοθέτηση τεχνολογιών και δια βίου εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Υποστήριξη συνεργασίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων για κοινές δράσεις και αποτελεσματικότερη συνεργατική λειτουργία σε συγκεκριμένους τομείς καθώς και δημιουργία και υποστήριξη δικτυώσεων και συνεργειών (clusters).
 • Υποστήριξη οργανισμών και φορέων δημοσίου και κοινωνικού ενδιαφέροντος για την καταγραφή και αξιοποίηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μέσω καινοτόμων παρεμβάσεων και δημιουργία δομών τοπικής και κοινωνικής ανάπτυξης με συνεργασία ιδιωτικών, κοινωνικών και δημόσιων φορέων.
 • Αξιολόγηση προτάσεων για χρηματοδότηση για λογαριασμό φορέων διαχείρισης διαρθρωτικών κοινοτικών και εθνικών πόρων.
 • Προαγωγή καινοτόμων συνεργατικών σχημάτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την υποστήριξη ειδικών ομάδων και κλάδων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

web design: webgalaxy.gr