Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα ∆ίκτυα Μεταφοράς

Το URBACT III είναι ουσιαστικά η τρίτη περίοδος ενός ευρωπαϊκού προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας που χρηµατοδοτείται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), καθώς και από τα κράτη µέλη. Θα διαρκέσει καθ’όλη την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020. Σκοπός του URBACT III είναι να λειτουργήσει ως ένα πρόγραµµα ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθησης της βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές πόλεις να συνεργαστούν και να
αναπτύξουν λύσεις για τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν τα αστικά κέντρα σήµερα. Επίσης να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και παραδείγµατα µε όλους τους φορείς που εµπλέκονται στη διαµόρφωση και άσκηση αστικής πολιτικής στην Ευρώπη. Το URBACT III σκοπεύει να συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής “Ευρώπη 2020” µε την παροχή ενός µηχανισµού για τους φορείς εκείνους που εµπλέκονται στην ανάπτυξη και την εφαρµογή της αστικής πολιτικής. Βασικός σκοπός η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν στην αντιµετώπιση µιας σειράς αναδυόµενων αστικών ζητηµάτων, προωθώντας λύσεις για την έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη (οι τρεις προτεραιότητες της Ευρώπης 2020).

Το πρόγραµµα έχει τέσσερις κύριους στόχους:

 • Ανάπτυξη Ικανοτήτων: Για να βελτιωθεί η ικανότητα των πόλεων στη διαµόρφωση και διαχείριση βιώσιµων αστικών πολιτικών και πρακτικών µε ένα ολοκληρωµένο και συµµετοχικό τρόπο.
 •  Σχεδιασµός Πολιτικής: Για τη βελτίωση του σχεδιασµού των βιώσιµων στρατηγικών και σχεδίων δράσης για τις πόλεις.
 • Υλοποίηση Πολιτικής: Για τη βελτίωση της εφαρµογής των ολοκληρωµένων και βιώσιµων αστικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης στις πόλεις.
 • ∆ιαµόρφωση και Ανταλλαγή γνώσεων: Για να εξασφαλιστεί ότι οι επαγγελµατίες και οι φορείς λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, έχουν αυξηµένη πρόσβαση στη γνώση για όλες τις πτυχές που
  αφορούν στην αειφόρο αστική ανάπτυξη, προκειµένου να βελτιώσουν τις πολιτικές τους.

Το βασικό σκέλος των δράσεων του URBACT III αποτελείται από διακρατικές ανταλλαγές και µαθησιακά δίκτυα. Τα διακρατικά δίκτυα του URBACT (∆ίκτυα Σχεδιασµού ∆ράσεων, ∆ίκτυα Υλοποίησης ∆ράσεων και
∆ίκτυα Ανταλλαγών) υποστηρίζουν το σχεδιασµό και την υλοποίηση αειφόρων και ολοκληρωµένων αστικών πολιτικών.

ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΕΞΥΠΝΗ Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας (ΘΣ1)
Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας των

ΤΠΕ (ΘΣ2)

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜµΕ (ΘΣ3)
ΒΙΩΣΙΜΗ Ενίσχυση της µετάβασης προς την οικονοµία χαµηλών

εκποµπών ρύπων σε όλους τους τοµείς (ΘΣ4)

Προώθηση της προσαρµογής στις κλιµατικές αλλαγές,

της πρόληψης και της διαχείρισης του κινδύνου (ΘΣ5)

Προστασία   του   περιβάλλοντος   και   προώθηση   της

αποδοτικότητας των πόρων (ΘΣ6)

Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και αποµάκρυνση

των    σηµείων    συµφόρησης    σε    σηµαντικά    δίκτυα υποδοµών (ΘΣ7)

ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ Προώθηση   της   απασχόλησης   και   υποστήριξη   της κινητικότητας των εργαζοµένων (ΘΣ8)
Προώθηση     της      κοινωνικής     ένταξης     και      της

καταπολέµησης της φτώχειας (ΘΣ9)

 

Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου µάθηση (ΘΣ10)

Επιλέξιµοι δικαιούχοι είναι πόλεις (ανεξαρτήτως πληθυσµού) από τα 28 κράτη-µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία, που διαθέτουν µια ολοκληρωµένη αστική στρατηγική/σχέδιο δράσης και έχουν διασφαλίσει
πόρους για ολόκληρο ή µέρος των έργων/δράσεων που περιλαµβάνονται στη στρατηγική/σχέδιο δράσης προκειµένου να επιδείξουν ότι δύνανται να εισέλθουν στη φάση της υλοποίησης. Στην έννοια της δικαιούχου
περιλαµβάνονται και δηµόσιοι φορείς στους οποίους έχει εκχωρηθεί από το δήµο η αρµοδιότητα για το σχεδιασµό και υλοποίηση πολιτικών στα πεδία της οικονοµικής ανάπτυξης, του ενεργειακού εφοδιασµού, της παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών, των µεταφορών κλπ.

Οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν τα εξής:

 • Μισθοί προσωπικού.
 • Λειτουργικά και διοικητικά έξοδα.
 • Έξοδα ταξιδιών και διαµονής.
 • Υπηρεσίες εξωτερικών συµβούλων.
 • Εξοπλισµός.

Ο προϋπολογισµός των δικτύων φθάνει τις 600.000  ευρώ (µέγιστο) και για τις δύο φάσεις λειτουργίας τους. Στην πρώτη φάση, ο προϋπολογισµός δεν ξεπερνά τις 80.000 ευρώ.

Οι   προτάσεις   πρέπει   να   υποβληθούν   ηλεκτρονικά   µέχρι   την   10η Ιανουαρίου  2018

Διαβάστε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ

 

Πηγή: http://urbact.eu

web design: webgalaxy.gr