Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ‘∆ηµιουργική Ευρώπη, 2014-2020’: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας

Το πρόγραµµα ‘∆ηµιουργική Ευρώπη”

 • ∆ιασφαλίζει και προωθεί την ευρωπαϊκή πολιτιστική και γλωσσική ποικιλοµορφία και ενισχύει τον πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης.
 • Συµβάλλει στους στόχους της Ευρώπης για ευφυή, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµική ανάπτυξη.
 • Βοηθά τους πολιτιστικούς και δηµιουργικούς τοµείς να προσαρµοστούν στην ψηφιακή εποχή και στην παγκοσµιοποίηση.

Το πρόγραµµα ∆ηµιουργική Ευρώπη διαθέτει προϋπολογισµό 1,46 δισ. ευρώ για διάστηµα επτά ετών µε σκοπό την ενίσχυση των πολιτιστικών και δηµιουργικών τοµέων της Ευρώπης.

Τα έργα είναι ανοικτά σε ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και δηµιουργικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δηµιουργικό τοµέα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 του Κανονισµού, που είναι νοµίµως εγκατεστηµένοι σε µία από τις χώρες που συµµετέχουν στο υποπρόγραµµα «Πολιτισµός». Τα έργα είναι ανοικτά σε πολιτιστικούς φορείς που διαθέτουν νοµική προσωπικότητα για τουλάχιστον 2 έτη από
την ηµεροµηνία της προθεσµίας για την υποβολή των αιτήσεων και τα οποία είναι σε θέση να αποδείξουν την υπόστασή τους ως νοµικών προσώπων. Φυσικά πρόσωπα δεν µπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση. Οι αιτήσεις από νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες χωρών είναι επιλέξιµες εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχείο β) του κανονισµού και η Επιτροπή έχει αρχίσει διαπραγµατεύσεις µε τη χώρα:

 1. τα κράτη µέλη της ΕΕ και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη που είναι επιλέξιµα για συµµετοχή στο πρόγραµµα σύµφωνα µε το άρθρο 58 της απόφασης 2001/822/ΕΚ του Συµβουλίου ·
 2. προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη συµµετοχή των χωρών αυτών στα προγράµµατα της Ένωσης, αρχές και όροι που θεσπίζονται στις αντίστοιχες συµφωνίες-πλαίσια, στις αποφάσεις του Συµβουλίου Σύνδεσης και σε παρόµοιες συµφωνίες·
 3. χώρες της ΕΖΕΣ που είναι µέλη της συµφωνίας του ΕΟΧ σύµφωνα µε τις διατάξεις της συµφωνίας ΕΟΧ·
 4. η Ελβετική Συνοµοσπονδία, µε βάση διµερή συµφωνία που θα συναφθεί µε τη χώρα αυτή·
 5. χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται µε τις εν λόγω χώρες βάσει των συµφωνιών-πλαισίων για τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Έργα διασυνοριακής συνεργασίας µεταξύ πολιτιστικών δηµιουργικών οργανώσεων εντός της Ε.Ε και πέραν αυτής.
 • ∆ίκτυα που βοηθούν τους πολιτιστικούς και δηµιουργικούς τοµείς να ενεργοποιηθούν σε διεθνικό επίπεδο και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
 • Μετάφραση και προώθηση λογοτεχνικών έργων στις αγορές ολόκληρης της ΕΕ.
 • Πλατφόρµες πολιτιστικών φορέων που προωθούν ανερχόµενους καλλιτέχνες και ενθαρρύνουν ένα πραγµατικά ευρωπαϊκό προγραµµατισµό πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων.
 • ∆ηµιουργία ικανοτήτων και επαγγελµατική κατάρτιση για επαγγελµατίες του οπτικοακουστικού τοµέα.
 • Ανάπτυξη έργων µυθοπλασίας, κινουµένων σχεδίων, δηµιουργικών ντοκιµαντέρ και βιντεοπαιχνιδιών για τις ευρωπαϊκές αγορές του κινηµατογράφου, της τηλεόρασης και για άλλες πλατφόρµες.
 • ∆ιανοµή και πωλήσεις οπτικοακουστικών έργων εντός και εκτός Ευρώπης.
 • Φεστιβάλ κινηµατογράφου που προωθούν τις ευρωπαϊκές κινηµατογραφικές ταινίες.
 • Κονδύλια για τη διεθνή συµπαραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών.
 • Ανάπτυξη ακροατηρίου για την καλλιέργεια της κινηµατογραφικής παιδείας και για αύξηση του ενδιαφέροντος για τις ευρωπαϊκές κινηµατογραφικές ταινίες µέσα από ένα ευρύ φάσµα εκδηλώσεων.
 • Σήµα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς.

Ανάλογα µε την κλίµακα, τις ανάγκες, τη φύση, τους στόχους και τις προτεραιότητες του έργου, οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο είτε της κατηγορίας 1 – Μικρότερης
κλίµακας έργα συνεργασίας ή της κατηγορίας 2 – Μεγαλύτερης κλίµακας έργα συνεργασίας. Ο επικεφαλής του έργου µπορεί να υποβάλλει αίτηση µόνο µία φορά ανά έτος στο πλαίσιο είτε της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας
2. Ο υποψήφιος που υποβάλει αίτηση ως επικεφαλής έργου στο πλαίσιο είτε της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2 µπορεί να είναι εταίρος και σε άλλα έργα που προτείνονται από άλλον επικεφαλής έργου στο πλαίσιο είτε της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2.

Κατηγορία 1 – Μικρότερης κλίµακας έργα συνεργασίας: Η κατηγορία αυτή των έργων – περιλαµβάνει έναν επικεφαλής έργου και τουλάχιστον δύο άλλους εταίρους που έχουν την έδρα τους σε τρεις τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα «∆ηµιουργική Ευρώπη» – υποπρόγραµµα Πολιτισµός. Είτε ο επικεφαλής του έργου ή ένας από τους εταίρους πρέπει να έχει την έδρα του σε χώρα που αναφέρεται στις κατηγορίες 1, 3 ή 4 στις επιλέξιµες χώρες· – αποτελεί αντικείµενο αίτησης επιχορήγησης από την ΕΕ για ποσό που δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ανώτατο όριο το 60% του επιλέξιµου προϋπολογισµού. Εφόσον επιλεγεί, ο επικεφαλής έργου κατηγορίας 1 µπορεί να υποβάλει αίτηση για νέο έργο κατηγορίας 1 ή κατηγορίας 2 στο πλαίσιο µεταγενεστέρων προσκλήσεων.

Κατηγορία 2 – Μεγαλύτερης κλίµακας έργα συνεργασίας: Η κατηγορία αυτή των έργων – περιλαµβάνει έναν επικεφαλής έργου και τουλάχιστον πέντε άλλους εταίρους που έχουν την έδρα τους σε έξι τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα «∆ηµιουργική Ευρώπη» – υποπρόγραµµα Πολιτισµός. Είτε ο επικεφαλής του έργου ή ένας από τους εταίρους πρέπει να έχει την έδρα του σε χώρα που αναφέρεται στις κατηγορίες 1, 3 ή 4 στις επιλέξιµες χώρες· – αποτελεί αντικείµενο αίτησης επιχορήγησης από την ΕΕ για ποσό που δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ανώτατο όριο το 50% του επιλέξιµου προϋπολογισµού. Εφόσον επιλεγεί, ο επικεφαλής έργου κατηγορίας 2 δεν επιτρέπεται να υποβάλει άλλη αίτηση στο πλαίσιο της κατηγορίας 2 για όσο διάστηµα το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό σηµαίνει ότι ο επικεφαλής έργου κατηγορίας 2 που βρίσκεται σε εξέλιξη δεν επιτρέπεται να είναι επικεφαλής άλλου έργου κατηγορίας 2, εκτός εάν η επιλέξιµη περίοδος του επιλεχθέντος προγράµµατος συνεργασίας έχει λήξει όταν ξεκινά η επιλέξιµη περίοδος του έργου κατηγορίας 2 για το οποίο υποβάλει αίτηση ως επικεφαλής έργου. Ωστόσο, ο επικεφαλής 5 ενός έργου κατηγορίας 2 που βρίσκεται σε εξέλιξη µπορεί να υποβάλει αίτηση για νέο έργο κατηγορίας 1 στο πλαίσιο µεταγενέστερων
προσκλήσεων. Και για τις δύο κατηγορίες έργων, η µέγιστη διάρκεια (επιλέξιµη περίοδος) είναι 48 µήνες. Και για τις δύο κατηγορίες, το έργο πρέπει να βασίζεται σε συµφωνία συνεργασίας που έχει συναφθεί µεταξύ του επικεφαλής έργου και των εταίρων.

Ο προϋπολογισµός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται περίπου στα 40,000,000 ευρώ και η ενωσιακή συνδροµή δεν ξεπερνά το 60% των επιλέξιµων δαπανών για τα έργα της πρώτης κατηγορίας (µε µέγιστο
αιτούµενο ποσό επιδότησης 200.000 ευρώ) και το 50% των επιλέξιµων δαπανών για τα έργα της δεύτερης κατηγορίας (µε µέγιστο αιτούµενο ποσό επιδότησης 2.000.000 ευρώ).

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά µέχρι την 18η Ιανουαρίου 2018.

Διαβάστε την προκήρυξη της Δράσης εδώ

 

Πηγή: https://eacea.ec.europa.eu

web design: webgalaxy.gr