Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Η Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 50.000€ έως 400.000€. Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων ορίζεται η 27/06/2018.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

web design: webgalaxy.gr