Προδημοσίευση Προγράμματος “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”

Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων κα εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 280.000.000 € (Δημοσία Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών κύκλων προκηρύξεων για την περίοδο 2016-2018. Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000 €.

Στόχοι της δράσης:
– Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση
– Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας
– Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.
Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις παρεμβάσεις:
I. «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις». Βασικός στόχος της είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
II. «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς». Βασικός στόχος της είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.
III. «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων». Βασικός στόχος της είναι η προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα έργα.

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις ερευνητικών έργων αφορούν όλους τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ και πιο συγκεκριμένα τους θεματικούς τομείς:
– Υλικά – Κατασκευές
– Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
– Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
– Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
– Υγεία & Φάρμακα
– Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
– Ενέργεια
– Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
– Αναδυόμενες Τεχνολογίες

Επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας, οι οποίοι ανταποκρίνονται στα συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο και στους οποίους αναφέρεται η επενδυτική προτεραιότητα 1β του ΕΠΑνΕΚ.
Ερευνητικοί Οργανισμοί όπως ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικό κέντρο, ινστιτούτο ή φορείς του αρ. 3 παρ.2 του Ν. 4310/2014, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.

Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Δικαιούχοι της παρέμβασης είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους.
ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Δικαιούχοι της παρέμβασης είναι συμπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.
-Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων-φορέων ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχείρηση.
-Σε συμπράξεις περισσότερων των τεσσάρων εταίρων-φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις.
ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και ημερομηνία ίδρυσης.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει ως δυνητικός δικαιούχος σε έως τρεις προτάσεις κάθε κύκλου ανεξαρτήτως παρέμβασης.

Οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες:
 Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης οι οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία η περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας.
– Δραστηριότητες καινοτομίας- μόνο για ΜΜΕ.
– Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις- μόνο για ΜΜΕ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλομένων προτάσεων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα, ανά κατηγορία παρέμβασης.

Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός ανά παρέμβαση (€)
Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

200.000 εάν μία επιχείρηση

350.000 εάν δύο επιχειρήσεις

450.000 εάν τρεις επιχειρήσεις

500.000 εάν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις

ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

1.000.000

ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

2.000.0000

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  

 

Παρέμβαση Ι: Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

 

Επιλέξιμη Δραστηριότητα Κατηγορία Έρευνας Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις
Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης Βιομηχανική έρευνα

60%

70%

Βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις

75%

80%

Πειραματική ανάπτυξη

35%

45%

Πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις

50%

60%

Μελέτη σκοπιμότητας

60%

70%

Καινοτομία για ΜΜΕ

50%

50%

Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

50%

50%

 

Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i.          το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων από τις οποίες καμία μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών,

ii.          τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

Επιλέξιμη Δραστηριότητα Κατηγορία Έρευνας Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις
Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης Βασική έρευνα

100%

100%

100%

Βιομηχανική έρευνα

50% 60%

70%

Βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις

65%

75%

80%

Πειραματική ανάπτυξη

25%

35%

45%

Πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις

40%

50% 60%
Μελέτη σκοπιμότητας

50%

60%

70%

Καινοτομία για ΜΜΕ

0%

50%

50%

Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

0%

50%

50%

 

 

Παρέμβαση ΙΙ: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

 

Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i.          το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός η περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10% των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους,

ii.          τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

 

 

Παρέμβαση ΙΙΙ: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

 

 

Επιλέξιμη Δραστηριότητα Κατηγορία Έρευνας Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις
Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης Πειραματική ανάπτυξη

25%

35%

45%

  Μελέτη σκοπιμότητας

50%

60%

70%

Καινοτομία για ΜΜΕ

0% 50%

50%

Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

0%

50%

50%

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες.

web design: webgalaxy.gr