Β΄κύκλος της Δράσης “Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” του ΕΣΠΑ 2014 -2020

Η δράση αυτή έχει ως στόχο την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 80.000.000 € (Δημοσία Δαπάνη).

Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε τρεις διαφορετικές περιόδους:

1η περίοδος: Έναρξη 5/7/2017 – Λήξη 9/8/2017

2η περίοδος: Έναρξη 6/9/2017 – Λήξη 11/10/2017

3η περίοδος: Έναρξη 8/11/2017 – Λήξη 13/12/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Π/Υ (Δ/Δ) €
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 48.200.000
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 14.200.000
Αττική 12.300.000
Στερεά Ελλάδα 3.100.000
Νότιο Αιγαίο 2.200.000
ΣΥΝΟΛΟ 80.000.000

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 5.000 € έως 25.000€. Το ανώτατο ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού των 25.000€ αυξάνεται  εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων/ωφελούμενων, ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως και 40.000€, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων ωφελούμενων έως και 50.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης  ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης

 

  •  Κατηγορία Α (60% του προϋπολογισμού): Νέες Επιχειρήσεις που συνίστανται από τις παρακάτω κατηγορίες ωφελούμενων οι οποίοι  κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους, μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση για τη συμμετοχή τους σε δημιουργία συνεργατικού σχήματος (εταιρείας)μαζί με ανέργους ή/και μισθωτούς
  • Κατηγορία Β (40% του προϋπολογισμού): Υφιστάμενες Επιχειρήσεις: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι), οι οποίοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων:

Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, μικρών και πολύ μικρών, στις οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/δικαιούχοι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1.    Συνεργασίες μεταξύ των ωφελούμενων της κατηγορίας Α: συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια

2.    Συνεργασίες μεταξύ των ωφελούμενων της κατηγορίας Β: συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια.

Επισημαίνεται ότι τα νέα επιχειρηματικά σχήματα που συστήνονται αποκλειστικά και μόνο, από υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίες κατά την υποβολή, θα εντάσσονται στην κατηγορία Δικαιούχων Β.

Η συμπληρωματικότητα ή η συνέργεια ειδικοτήτων θα πρέπει να τεκμηριώνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο.

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:

Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα II της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας– Δαπάνης Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό – ποσό στον προϋπολογισμό του ΕΣ
1 Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.) 60%
2 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.) 20%
3 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις 10%
4 Προμήθεια αναλωσίμων 15%
5 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) 30%
6 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις 12.000 €
7 Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 20% ΕΚΤ

χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας

8 Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση Εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 40% με χρήση ρήτρας ευελιξίας
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης του δικαιούχου για χρηματοδότηση.

Και  για  τις  δύο  Κατηγορίες  Δικαιούχων  (Α  &  Β),  επιλέξιμες  είναι  οι  δαπάνες που πραγματοποιούνται  από  την  ημερομηνία έκδοσης  της  Απόφασης  Προσωρινού  Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης  ένταξής  τους. Επισημαίνεται,  ότι  οι  δαπάνες  που  πραγματοποιούνται  πριν  την Απόφαση Ένταξης είναι επιλέξιμες εφόσον πληρούνται όλες οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση.

Η διάρκεια υλοποίησης  των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

web design: webgalaxy.gr