Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος βαθμολογικής κατάταξης αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙΙ, του Α’ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και ο Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙΙ, του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης για την Παρέμβαση ΙΙΙ είναι 11 επιλέξιμα ερευνητικά έργα, με σύνολο δημόσιας δαπάνης 3.239.345€ και αναφέρονται στον κατάλογο κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Οι μη εγκεκριμένες αιτήσεις χρηματοδότησης είναι συνολικά 27.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προσωρινού καταλόγου των 11 επιλέξιμων έργων θα πρέπει, το αργότερο έως τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017, να υποβάλουν το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έλεγχο των στοιχείων για την οριστική έγκριση της κάθε αίτησης χρηματοδότησης.

Δείτε τον σχετικό κατάλογο

 

Πηγή: http://www.antagonistikotita.gr

web design: webgalaxy.gr