Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Σκοπός της πράξης είναι η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση έργων, που θα εκτελεστούν από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ήδη ανεπτυγμένη παραγωγική δραστηριότητα. Βασική επιδίωξη αποτελεί η προώθηση της καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 19,8 εκ ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και το Ελληνικό Δημόσιο.

Θεματικοί τομείς έρευνας

 • 1. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία,
 • 2. Τρόφιμα/ Ποτά,
 • 3. Ενέργεια,
 • 4. Περιβάλλον,
 • 5. Χημικές διεργασίες,
 • 6. Φαρμακευτικά/ Καλλυντικά προϊόντα,
 • 7. Προηγμένα Υλικά,
 • 8. Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμοί

Δυνητικοί δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν ελληνικές επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους, οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία και δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους θεματικούς τομείς Έρευνας.

Η πρόταση για επιχορήγηση μπορεί να υποβληθεί από μία και μόνο επιχείρηση ή από κοινού/ σύμπραξη από δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις. Στη δεύτερη περίπτωση η μία από τις επιχειρήσεις, ορίζεται από τους ενδιαφερόμενους ως Συντονιστής, αλλά κάθε μία ευθύνεται εξ ολοκλήρου απέναντι στη ΓΓΕΤ.

Δίνεται η δυνατότητα τμήμα του έργου να εκτελείται, επί συμβάσει (υπεργολαβία), από φορείς εκτέλεσης Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ).

Ως φορείς ΕΤΑ (Νομικά πρόσωπα) νοούνται οι παρακάτω:

 • 1. ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι.), Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα
 • 2. Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας των ΤΕΙ
 • 3. Φορείς του άρθρου 12 του Ν.3297/23.12.2004
 • 4. Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις

Προϋπολογισμός και διάρκεια έργων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΥ
Μία (1) ή δύο (2) επιχειρήσεις 12-20 μήνες Έως 400.000 €
Τουλάχιστον τρεις (3) επιχειρήσεις 12-20 μήνες Έως 800.000 €

Λοιπές προϋποθέσεις

 • Να λειτουργούν με νομική μορφή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. ή Ι.Κ.Ε.
 • Η δαπάνη της υπεργολαβίας δεν μπορεί να ξεπερνά το 35% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
 • Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο (2) προτάσεις είτε μεμονωμένα είτε ως εταίρος σε ομαδικό σχήμα. Σε περίπτωση υποβολής, από τον ίδιο φορέα (επιχείρηση), περισσοτέρων των δύο προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης, απορρίπτονται όλες και οι φάκελοι τίθενται στο αρχείο.
 • Δεν θα χρηματοδοτούνται προτάσεις που ήδη χρηματοδοτούνται από άλλες δημόσιες (εθνικές ή κοινοτικές) πηγές.
 • Για την πιθανή σώρευση ενισχύσεων σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο ισχύουν τα όσα προβλέπονται στο Άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008.

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών

α) έργων έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη),

β) κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για ΜμΕ),

γ) προβολής, διάχυσης, συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια, εκθέσεις καθώς και δικτύωσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Υποχρεωτικά σε κάθε έργο πρέπει να υπάρχουν δράσεις έρευνας και ανάπτυξης. Οι δράσεις της κατηγορίας (β), είναι προαιρετικές και συνδέονται με το αντικείμενο και τους στόχους των έργων, ενώ οι δράσεις της κατηγορίας (γ) σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό πρέπει να προβλέπονται σε όλα τα έργα.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Δαπάνες προσωπικού

Αφορά δαπάνες ήδη απασχολούμενου προσωπικού και νέου προσωπικού, που θα προσληφθεί από την επιχείρηση αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου, με σύμβαση εργασίας. Οι δαπάνες αυτές αφορούν αμοιβές ερευνητών, τεχνικών και άλλου υποστηρικτικού και διοικητικού προσωπικού στο βαθμό που απασχολούνται στο ενισχυόμενο έργο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή οι Διαχειριστές των εταιρειών δεν δικαιούνται αμοιβής

 • Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό

Αφορά δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό, στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το ερευνητικό έργο. Αν τέτοια όργανα και εξοπλισμός δε χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρήσιμου βίου τους για το ερευνητικό έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του ερευνητικού έργου και οι οποίες υπολογίζονται με τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες, και αποτυπώνονται στο λογιστικό σύστημα που τηρεί η επιχείρηση. Δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη η ενοικίαση εξοπλισμού ή η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, καθώς και η απόσβεση εξοπλισμού που ήδη αποκτήθηκε με εθνική ή κοινοτική επιχορήγηση.

Συγκεκριμένα πρόκειται για: Μηχανήματα, εξαρτήματα αυτών, επιστημονικά όργανα και εργαλεία, καθώς και μέσα και εξοπλισμός πληροφορικής και επικοινωνιών, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και σε μόνιμη βάση για την εξυπηρέτηση της ερευνητικής δραστηριότητας. Αφορά κυρίως τον ειδικό εξοπλισμό και όχι τον εξοπλισμό γενικής χρήσης ή τον βασικό εξοπλισμό που χρησιμεύει στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης. Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού, εφόσον απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου

 • Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας

Δαπάνες για τεχνικές γνώσεις, τεχνολογίες, διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή εκχωρήθηκαν από εξωτερικές πηγές στην τιμή της αγοράς, εφόσον η πράξη πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες ανταγωνισμού και δεν υπάρχει στοιχείο αθέμιτης σύμπραξης. Η τεχνολογία-τεχνογνωσία μπορεί να προέρχεται από φορείς της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού.

 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (από νομικά και φυσικά πρόσωπα)

Πρόκειται για δαπάνες για αμοιβές βάσει σύμβασης έργου, υπεργολαβίες, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής:

1. Έρευνα επί συμβάσει από νομικά πρόσωπα/ Υπεργολαβία.

Δαπάνες για ανάθεση εκτέλεσης έργου σε φορείς εκτέλεσης ΕΤΑ. Οι δαπάνες αυτές αφορούν αποκλειστικά στην επί συμβάσει ερευνητική δραστηριότητα που αναλαμβάνουν οι φορείς εκτέλεσης ΕΤΑ για λογαριασμό/ όφελος των επιχειρήσεων.

 • Είναι επιλέξιμη η ανάθεση υπεργολαβίας και σε φορείς εκτός Ελλάδος, εφόσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του ερευνητικού έργου και δεν παρέχονται ή δεν μπορούν να παραχθούν με την απαιτούμενη ποιότητα ή το εύλογο κόστος από φορείς στην ελληνική επικράτεια.
 • Οι φορείς εκτέλεσης ΕΤΑ θα πρέπει απαραίτητα να δηλώνονται όταν υποβάλλεται η πρόταση και να αξιολογούνται. Ιδιαίτερη αιτιολόγηση απαιτείται στην περίπτωση υπεργολαβίας σε Νομικό πρόσωπο στο εξωτερικό.
 • Δεν επιτρέπεται να δηλωθεί ως υπεργολάβος επιχείρηση που συμμετέχει στο έργο ως εταίρος (αφορά περίπτωση σύμπραξης).
 • Το σύνολο του προϋπολογισμού αυτής της υποκατηγορίας δαπάνης (για όλους του δικαιούχους τόσο αθροιστικά όσο και μεμονωμένα) δεν μπορεί να ξεπερνά το 35% του συνολικού προϋπολογισμού του ενισχυόμενου έργου.

2. Έρευνα επί συμβάσει από φυσικά πρόσωπα.

Δαπάνες για αμοιβές βάσει σύμβασης ανάθεσης έργου από τις επιχειρήσεις σε επιστημονικό & τεχνικό προσωπικό και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες (από την Ελλάδα ή το εξωτερικό), που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση του έργου και δεν συνιστούν διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης. Στην υποκατηγορία αυτή εντάσσονται και οι δαπάνες για αμοιβές των μετόχων ή εταίρων των επιχειρήσεων (με έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή απόδειξης δαπάνης).

 • Συμπληρωματικές δαπάνες

Δαπάνες που αφορούν κατά κύριο λόγο σε μετακινήσεις, δράσεις δημοσιότητας/ προβολής του έργου και διάχυσης των αποτελεσμάτων του (εσωτερικού – εξωτερικού). Περιλαμβάνονται επίσης δαπάνες δικτύωσης και άλλα γενικότερα έξοδα που οφείλονται άμεσα στο ερευνητικό έργο δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις άλλες κατηγορίες δαπανών. Τα έξοδα μετακινήσεων αφορούν δαπάνες των ατόμων που ανήκουν στην ομάδα υλοποίησης του έργου.

Το εύλογο τίμημα για τα έξοδα μετακινήσεων υπολογίζεται σύμφωνα με τους κοινώς αποδεκτούς λογιστικούς κανόνες και πρακτικές. Αφορούν εισιτήρια, έξοδα διαμονής, έξοδα μετακίνησης (συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τη βενζίνη για μετακινήσεις με ίδια οχήματα, έξοδα διοδίων και σχετικές δαπάνες).

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για μεταφορά με ταξί, οι δαπάνες ενοικίασης αυτοκινήτων και οι δαπάνες πάρκινγκ, εφόσον υπάρχει δημόσιο μέσο μεταφοράς που καλύπτει την εν λόγω διαδρομή.

 • Δαπάνες αναλωσίμων και λοιπών εξόδων

Δαπάνες που συμπεριλαμβάνουν το κόστος υλικών, εφοδίων και παρόμοιων προϊόντων που είναι άμεσο αποτέλεσμα της ερευνητικής δραστηριότητας.

Τα έξοδα (έκδοσης και διατήρησης) εγγυήσεων που παρέχονται από τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς είναι επιλέξιμες δαπάνες (δεδομένου ότι οι εγγυήσεις προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της πράξης).

 • Δαπάνες κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό (μόνο για ΜμΕ).

Ειδικά για τις δραστηριότητες κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας είναι επιλέξιμες αποκλειστικά οι ακόλουθες δαπάνες:

 • όλες οι δαπάνες που προηγούνται της απονομής του δικαιώματος στο πλαίσιο της αρχικής έννομης τάξης, περιλαμβανομένων των δαπανών κατάρτισης, υποβολής και διεκπεραίωσης της αίτησης, καθώς και των δαπανών ανανέωσης της αίτησης πριν από την παραχώρηση του δικαιώματος
 • οι δαπάνες μετάφρασης και άλλες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την απονομή ή την κατοχύρωση του δικαιώματος σε άλλες έννομες τάξεις
 • οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την υπεράσπιση της ισχύος του δικαιώματος κατά την επίσημη διεκπεραίωση της αίτησης και την ενδεχόμενη διαδικασία εναντίωσης, έστω και αν οι εν λόγω δαπάνες ανακύπτουν μετά την απονομή του δικαιώματος.

Οι δαπάνες όλων των κατηγοριών θεωρούνται επιλέξιμες για τα εγκεκριμένα έργα εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των χρονικών πλαισίων που προσδιορίζονται στην απόφαση υπαγωγής-χρηματοδότησης του έργου και εφόσον σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου. Το σύνολο των παραστατικών δαπανών (π.χ. τιμολογίων) θα πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου. Η εξόφλησή τους θα πρέπει να έχει γίνει είτε μέχρι τη διενέργεια του ενδιάμεσου ελέγχου, για να πιστοποιηθούν οι σχετικές δαπάνες, είτε το αργότερο μέχρι δύο (2) μήνες μετά από τη λήξη του έργου με την υποβολή της τελικής έκθεσης.

Τονίζεται ότι είναι απαραίτητη η τήρηση ξεχωριστού λογαριασμού στα λογιστικά βιβλία των φορέων για τις δαπάνες και τα έσοδα του έργου σύμφωνα με το ΕΓΛΣ.

Ημ/νιες υποβολής προτάσεων

Οι προτάσεις υποβάλλονται έως και την Πέμπτη 13/06/2013 (καταληκτική ημερομηνία) και ώρα 15:00.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

Δείτε την ταυτότητα προγράμματος εδώ

web design: webgalaxy.gr