ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο έχοντας πάντα ως απώτερο σκοπό την βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των πελατών της. Οι υπηρεσίες είναι προσανατολισμένες στην καινοτομία και υποστηρίζουν πρωτίστως τηνπεριφερειακή ανάπτυξη και ολοκλήρωση.

Η ΤΤΜΙ εκτιμά, σέβεται και ενθαρρύνει κάθε δημιουργική πτυχή της επιχειρηματικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας προωθούνται καινοτόμες ιδέες, επιδιώκοντας πάντα λύσεις που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα των οργανισμών και την εμβέλεια των δραστηριοτήτων τους.

Όποτε είναι εφικτό και χωρίς να παραβλέπεται ποτέ το συμφέρον του ενδιαφερόμενου, δίδεταιπροτεραιότητα στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσιδιάζουν στην ελληνική οικονομική και πολιτισμική πραγματικότητα, εντοπίζοντας και αναδεικνύοντας ευκαιρίες διασυνοριακών συνεργασιών μέσα από την διαμόρφωση και εμπέδωση επιχειρηματικών διασυνδέσεων και δικτυώσεων σε όλο τον κόσμο.

Διερεύνηση χρηματοδοτούμενων ευκαιριών για την αξιοποίηση πρόσφατων  ενισχύσεων από τον ΕΣΠΑ.

Η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και του τελικού αποτελέσματοςαποτελεί πάντα προτεραιότητα στη συνεργασία.

Κατανοώντας την επίδραση των διεθνών συνθηκών στο άμεσο περιβάλλον της αγοράς, κατά τηνυιοθέτηση των διεθνώς βέλτιστων πρακτικών, διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στην όποια ιδιαιτερότητα χαρακτηρίζει το άμεσο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον του ενδιαφερόμενου.

Η TTMI λειτουργεί ως ένας τόπος συγκέντρωσης και οργάνωσης όλων των αναγκαίων πόρων,εμπειριών, δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διαμόρφωση μιας -κρίσιμης για τη συμβουλευτική –«θεσμικής μνήμης».

Έτσι, η ΤΤΜΙ αποτελεί μια συστηματικά οργανωμένη πλατφόρμα, όπου η εμπειρία τωνπαλαιότερων στελεχών και εξωτερικών συνεργατών, συναντά τη φρεσκάδα και τις δεξιότητες των νεότερων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός σύγχρονου, δημιουργικού και αποτελεσματικού περιβάλλοντος συμβουλευτικής δραστηριότητας.

Η εταιρεία καταφέρνει να διατηρήσει μια λιτή και ευέλικτη διοικητική διάρθρωση που επιτρέπει στα ανώτερα στελέχη την ελαχιστοποίηση της συμμετοχής τους σε διαχειριστικά θέματα και την αφιέρωση του μεγαλύτερου μέρους του χρόνου τους σε δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας(εκ)παίδευσης και συμβουλευτικής μαζί και κοντά στον πελάτη.

web design: webgalaxy.gr