Μεθοδολογία

Η ροή των εργασιών ακολουθεί προκαθορισμένα βήματα με σκοπό το συντονισμό ενεργειώντων διαφορετικών σταδίων ενός έργου προκειμένου να διασφαλίζεται η επιτυχής ολοκλήρωσή του, με παράλληλη διαχείριση των πιθανών κινδύνων.

Οι εργασίες αυτές συνήθως περιλαμβάνουν:

Κεντρικός Σχεδιασμός

 • Διαμόρφωση καινοτόμου ιδέας/λύσης και
 • Καθορισμός στόχου του έργου
 • Συντονισμός με Διοίκηση του πελάτη

Καθοδήγηση για την Επίτευξη του Στόχου

 • Προετοιμασία και διασφάλιση εμπλοκής του πελάτη στο έργο
 • Καθορισμός ρόλων
 • Προσαρμογές του έργου στις πραγματικές συνθήκες

Σχεδιασμός Δράσεων-Ενεργειών

 • Ανάπτυξη αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών
 • Συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής προμηθευτών

Υλοποίηση

 • Διαχείριση Έργου
 • Προσδιορισμός και αντιμετώπιση κινδύνων
 • Παραδοτέα

Λειτουργία

 • Κόστος ιδιοκτησίας
 • Συντήρηση
 • Αντικατάσταση

web design: webgalaxy.gr