Μέτρο 4.2 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ/ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ/Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ » του ΠΑΑ 2014-2020

Το εν λόγω Μέτρο αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Ο προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 250.000.000 €  με την πρώτη προκύρηξη να ανέρχεται στο ποσό των 170.000.000 €.

  • η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων
  • η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον
  • η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας
  • η διευκόλυνση της ένταξης των επαγγελματιών αγροτών στη μεταποίηση, προκειμένου αφενός να αυξήσουν το εισόδημά τους αφετέρου να παρέχουν προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία

Το Μέτρο αποτελείται από τις εξής δράσεις:

4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν).

Στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης.

4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι (Μη γεωργικό προϊόν).

Στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή προϊόντων εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης (μη γεωργικό προϊόν) με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης.

4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από επαγγελματίες αγρότες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή προϊόντων εντός ή εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης ανά ΑΦΜ και περιοχή υλοποίησης. Η αίτηση στήριξης μπορεί να αφορά περισσότερες από μία δράσεις ή δραστηριότητες ανά δράση.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

  • Στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1 ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Οι δικαιούχοι της συγκεκριμένης δράσης υποχρεούνται να καταρτισθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δράση 1.1 “στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης προσόντων” του ΠΑΑ 2014-2020.
  • Στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.2 ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
  • Στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.3. ενισχύονται επαγγελματίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται βάσει του Ν. 3874/2010 όπως ισχύει κάθε φορά

Στο πλαίσιο των Δράσεων 4.2.1 & 4.2.2, είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β’ ή Γ’ κατηγορίας. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας

Τα κριτήρια επιλογής (βαθμολόγησης) ανά Δράση, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ΠΑΑ 2014-2020, είναι τα ακόλουθα :

Δράση 4.2.1 Δράση 4.2.2 Δράση 4.2.2
Όλοι οι τομείς πλην ζωοτροφών – Δημητριακών – Σπόρων – Ανθέων – Φαρμακευτικών -Αρωματικών φυτών Τομείς ζωοτροφών – Δημητριακών – Σπόρων – Ανθέων – Φαρμακευτικών -Αρωματικών φυτών
Μέγεθος επιχείρησης þ þ
Χωροθέτηση της επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε Περιφέρειας, όπως προκύπτουν από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό ή και τις RIS3. þ þ þ þ
Ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς þ þ þ
Παραγωγή προϊόντων ποιότητας (όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ) þ þ þ
Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον þ þ þ þ
Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών þ þ þ þ
Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών þ þ þ þ
Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ) þ þ þ þ
Εξοικονόμηση ύδατος þ þ þ þ

α) Δράση 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν).

Η Δράση αφορά στη μεταποίηση και εμπορία πρώτης ύλης εντός παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ στους παρακάτω τομείς:

αα) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, πτηνοσφαγεία, χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων)

ββ) Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη)

γγ) Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών)

δδ) Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια)

εε) Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα)

στστ) Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)

ζζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)

ηη) Οίνος

θθ) Οπωροκηπευτικά

ιι) Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)

ιαια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά

ιβιβ) Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

ιγιγ) Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

β) Δράση 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται οι εξής κλάδοι:

αα) Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος

ββ) Ζυθοποιία

γγ) Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)

δδ) Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων

εε) Μονάδες πυρηνελαιουργείων

στστ) Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης

ζζ) Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής,

ηη) Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών

θθ) Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής.

ιι) Αξιοποίηση παραπροϊόντων (5Ε προτεραιότητα)

ιαια) Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες

ιβιβ) Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού)

γ) Δράση 4.2.3 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες

αα) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (παραγωγή κρεατοσκευασμάτων, αλλαντικών και προϊόντων με βάση το κρέας, )

ββ) Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτi)

γγ) Οίνος – Αμπελουργία (συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή αποσταγμάτων, ποτών)

δδ) Οπωροκηπευτικά (συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή αποσταγμάτων, ποτών)

εε) Ζυθοποιία

στστ) Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων διατροφής

ζζ) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά (συμπεριλαμβάνεται και η παραγωγή αιθέριων ελαίων)

ηη) Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

θθ) Μέλι και επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)

ιι) Επεξεργασία καπνού.

Στο πλαίσιο των Δράσεων ενισχύονται δαπάνες που αφορούν στις εξής κατηγορίες:

αα) Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.

ββ) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

γγ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας, ο εξοπλισμός παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.

δδ Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (ενδεικτικά: αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).

εε) Ο Δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί στην προμήθεια του εγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού από άλλη εταιρεία από εκείνη της οποίας την προσφορά επέλεξε βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και η δυναμικότητα. Το τυχόν επιπλέον κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον δικαιούχο.

στστ) Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:

-ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.

-βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς διφασικού πυρήνα για ελαιοτριβεία διφασικής λειτουργίας

-ψυγείων αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων.

-οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν.ΕΚ.1069/2009 & Καν.ΕΚ.142/2011), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής επιδοτούνται μόνο οχήματα που θα εγκριθούν για τη μεταφορά ΖΥΠ κατηγορίας 1 που οι ιδιοκτήτες τους θα αναλάβουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν τα νεκρά ζώα από εκτροφές που ανήκουν στη γεωγραφική περιοχή κάλυψης για την οποία θα δεσμευτούν, προκειμένου να τα διαχειριστούν στην επιχείρησή τους.

-Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

ζζ) Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κ.λ.π.).

ηη) Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.

θθ) Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

Εξαιρουμένων των γενικών δαπανών, δαπάνες εργασιών που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα της ημερομηνίας της υποβολής της αίτησης στήριξης, δεν είναι επιλέξιμες.

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

 

Δράση

Κατώτατος αιτούμενος και επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ανώτατος αιτούμενος και επιλέξιμος προϋπολογισμός

4.2.1 100.000,00 €

10.000.000,00 €

4.2.2 100.000,00 € 5.000.000,00 €
4.2.3 50.000,00 € 300.000,00 €

 

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι της Δράσης 4.2.3, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση και στο πλαίσιο του Δράσης 4.1 δύναται να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο με μέγιστο ύψος επένδυσης (συνολικό προϋπολογισμό) αθροιστικά για το Μέτρο 4.1 και τη Δράση 4.2.3 έως 500.000€.

Δράση 4.2.1

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΛΗΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ) 75%
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  

50%

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
Θεσσαλία
Ήπειρος
Δυτική Ελλάδα
Κεντρική Μακεδονία
Ιόνια Νησιά
Πελοπόννησος
Κρήτη
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  

40%

Στερεά Ελλάδα
Δυτική Μακεδονία
Αττική

Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%, στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1.

Οι συγχωνεύσεις παραγωγών που επιθυμούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης και παράλληλα έχουν ενισχυθεί από άλλο πρόγραμμα ως συγχώνευση ομάδας παραγωγών, προσκομίζουν σχετική απόφαση με το ποσοστό χρηματοδότησής τους προκειμένου να υπολογιστεί ορθά το ποσοστό χρηματοδότησης που θα λάβουν από το ΕΓΤΑΑ.

Δράση 4.2.2.:

α) για έργα συνολικού προϋπολογισμού έως 300.000€ η ενίσχυση χορηγείται βάσει του Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (de minimis).

β) για έργα άνω των 300.000€ η ενίσχυση θα χορηγείται βάσει του άρθρου 44 του Καν. (ΕΕ) 702/2014, δηλαδή βάσει του ακόλουθου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων όπως ισχύει κάθε φορά.

Δράση 4.2.3. χορηγείται βάσει του Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (de minimis)

 

Περιφέρειες NUTS2

Μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης σε ΜΜΕ βάσει άρθρου 44

Καν. (ΕΕ) 702/2014

Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές και πολύ μικρές

επιχειρήσεις

Περιφέρειες NUTS3 % των επιλέξιμων δαπανών
Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ υψηλότερο του 60% του μέσου όρου της ΕΕ
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 35% 45%
Κεντρικής Μακεδονίας 35% 45%
Θεσσαλίας 35% 45%
Ηπείρου 35% 45%
Δυτικής Ελλάδας 35% 45%
Πελοποννήσου 35% 45%
Βορείου Αιγαίου 35% 45%
Περιοχές «γ» αραιοκατοικημένες περιοχές και σε περιφέρειες NUTS3 ή τμήματα αυτών που έχουν χερσαία σύνορα με χώρα εκτός του ΕΟΧ ή της ΕΖΕΣ
Στερεά Ελλάδα Ευρυτανία 25% 35%
 

Δυτική Μακεδονία

Καστοριά 25% 35%
Φλώρινα 25% 35%
Πρώην περιοχές «α» (περίοδος έως 31/12/2017)
 

Δυτική Μακεδονία

Γρεβενά 25% 35%
Κοζάνη 25% 35%
Ιόνια Νησιά 25% 35%
Κρήτη 25% 35%
Πρώην περιοχές «α» (περίοδος από 1/1/2018 έως και 31/12/2020)
 

Δυτική Μακεδονία

Γρεβενά 20% 30%
Κοζάνη 20% 30%
Ιόνια Νησιά 20% 30%
Κρήτη 20% 30%
Μη προκαθορισμένες περιοχές «γ»
Αττική 20% 30%
 

Στερεά Ελλάδα

Βοιωτία 20% 30%
Φθιώτιδα 20% 30%
Εύβοια 20% 30%
Φωκίδα 20% 30%
 

Νότιο Αιγαίο

 

20%

 

30%

web design: webgalaxy.gr