Υπομέτρο (6.1) “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του επιχειρησιακού προγράμματος ΠΑΑ 2014-2020

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Ο προϋπολογισμός του υπομέτρου (6.1) είναι 241.000.000€ με συγχρηματοδότηση του Ε.Γ.Τ.Α.Α και του Ελληνικού Δημοσίου.

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως 30-11-2016 και ως περίοδος έγκρισης αυτών η μετά την   7-12-2016.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τα 1-12-2016 έως και τα 7-12-2016, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού τα γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα για τα οποία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.     Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα:

 • Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους.
 •  Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1.

2.    Οι υποψήφιοι δικαιούχοι Νομικά πρόσωπα:

 • Έχουν ως αρχηγό– νόμιμο εκπρόσωπο τους νέο γεωργό που πληροί της προϋποθέσεις του σημείου (1).
 • Έχουν ως αρχηγό – νόμιμο εκπρόσωπο νέο γεωργό, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του  Αρχηγού Γεωργικής Εκμετάλλευσης και της  Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών, ο οποίος μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου σε ποσοστό τουλάχιστον 51% .
 • Έχουν έδρα στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού – νόμιμου εκπροσώπου τους και εντός της ίδιας Περιφέρειας.
 • Έχουν ως κύρια δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα (Ομάδα ΚΑΔ 01 εκτός των ΚΑΔ 01.6 και ΚΑΔ 01.7) στη γεωργική παραγωγή. Δραστηριότητες στην αλιεία δεν λαμβάνονται υπόψη

3.    Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, σύμφωνα με την παράγραφο (Πρώτη Εγκατάσταση Νέων Γεωργών),  κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

4.    Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Στήριξης κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.1.

5.    Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα για τα φυσικά πρόσωπα ή ως κάτοχοι για τα νομικά πρόσωπα.

6.    Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

7.    Να εκπληρώνουν την ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη εντός 18 μηνών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

8.    Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν μέσω του Υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισής τους.

9.    Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη με δεσμευτικούς ποιοτικούς ή/και ποσοτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες, για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους και αναλαμβάνουν τις σχετικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, όπως αναλυτικότερα προσδιορίζονται στο άρθρο 7, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης ή συμπλήρωσης επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον απαιτείται.

10.  Εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).

11.   Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας

1.        Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης.

2.       Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο με 8.000 € έως και 100.000 €.

3.       Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι:

 • Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους.
 • Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης.

4.       Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο.

5.       Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 από τον υποψήφιο δικαιούχο.

6.       Ως προς τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:

 • Η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος. Συνεπώς στη γεωργική έκταση του υποψηφίου δικαιούχου συνυπολογίζεται και η γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει στο/στη σύζυγο εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του υποψηφίου κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1.
 • Μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης.
 • Το σύνολο της εκμετάλλευσης του υποψηφίου πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης που αυτός έχει υποβάλλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ποσοτικός στόχος: Αύξηση της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης σε όρους τυπικής απόδοσης με ελάχιστο αποδεκτό κατώφλι την αύξηση τουλάχιστον κατά 10% της παραγωγικής δυναμικότητας (τυπική απόδοση) σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης

Ποιοτικοί στόχοι:

i) Αναπροσαρμογή της παραγωγικής κατεύθυνσης της εκμετάλλευσης προς την κτηνοτροφία ώστε στη μελλοντική κατάσταση ο συγκεκριμένος κλάδος να συνεισφέρει τουλάχιστον το 50% της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης.

ii) Παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης ώστε στη μελλοντική κατάσταση το ποσοστό της τυπικής απόδοσης που συνεισφέρουν τα ανωτέρω πιστοποιημένα ποιοτικά προϊόντα να είναι αυξημένο σε σχέση με εκείνο της υφιστάμενης κατά τουλάχιστον 40 ποσοστιαίες μονάδες. Στην περίπτωση που στην υφιστάμενη κατάσταση δεν παράγονται πιστοποιημένα ποιοτικά προϊόντα τότε το αποδεκτό ποσοστό συνεισφοράς των πιστοποιημένων ποιοτικών προϊόντων στην τυπική απόδοση κατά την μελλοντική κατάσταση είναι το 40%. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πιστοποιείται το σύνολο της έκτασης συγκεκριμένης καλλιέργειας ή εκτροφής.

iii)  Βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά μέσω ύπαρξης συμβολαίων για τη διάθεση και την πώληση των προϊόντων της γεωργικής εκμετάλλευσης (συμβολαιακή γεωργία) ώστε στη μελλοντική κατάσταση η αξία των ετήσιων συμβολαίων της τελευταίας διετίας (μ.ο. διετίας) να υπερβαίνει κατά τουλάχιστον 40 ποσοστιαίες μονάδες την αντίστοιχη αξία που ενδεχομένως υπάρχει στην υφιστάμενη κατάσταση.

iv)   Συμμετοχή του φυσικού προσώπου αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης  σε δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, συναφείς με την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της ή την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος (με ελάχιστη παρακολούθηση σχετικών προγραμμάτων 90 ωρών τα οποία υλοποιούν αναγνωρισμένοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς).

Α/Α Περιφέρεια Προϋπολογισμός Δημόσιας

Δαπάνης σε €

1 Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 23.400.000
2 Κεντρικής Μακεδονίας 43.600.000
3 Δυτικής Μακεδονίας 12.000.000
4 Θεσσαλίας 25.500.000
5 Στερεάς Ελλάδος 17.700.000
6 Ηπείρου 13.600.000
7 Ιονίων Νήσων 6.500.000
8 Δυτικής Ελλάδος 24.700.000
9 Πελοποννήσου 24.400.000
10 Αττικής 5.800.000
11 Νοτίου Αιγαίου 7.600.000
12 Βορείου Αιγαίου 11.400.000
13 Κρήτης 24.800.000
ΣΥΝΟΛΟ 241.000.000
 1. Χορηγείται με τη μορφή κατ΄ αποκοπή ποσού στήριξης μετά έκδοση απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης.
 2. Καταβάλλεται σε δύο δόσεις. (α’ δόση, 70% του συνολικού ποσού στήριξης, αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης) Η τελευταία δόση καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων.
 3. Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη.
 4. Το ποσό στήριξης κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ως εξής: α)Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική κατάσταση έχουν φυτική ή και μικτή παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 17.000 ευρώ και αυξάνεται στα 19.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών. β) Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική κατάσταση έχουν κτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 19.500 ευρώ ή 22.000 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (€)
1 Προσανατολισμός παραγωγής εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση Φυτική 17.000
Μικτή 17.000
Κτηνοτροφική 19.500
2 Προσαύξηση στα ανωτέρω ποσά ανάλογα με την περιοχή μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης Ορεινή 2.500
Μειονεκτική 2.500
Μικρά νησιά με πληθυσμό μέχρι και 3.000 κατοίκους 2.500
Λοιπές περιοχές 0
Ύψος στήριξης που μπορεί να χορηγηθεί –

Σύνολο

Μέγιστο 22.000
Ελάχιστο 17.000

Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου είναι τα τρία και η μέγιστη τα τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Η έναρξη της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να αρχίσει το αργότερο εντός εννέα μηνών από την προαναφερόμενη απόφαση ένταξης.

1.        Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής τα οποία δίνονται υπό μορφή πίνακα στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

2.       Οι υποψήφιοι κάθε Περιφέρειας και περιόδου υποβολής επιλέγονται κατά απόλυτη φθίνουσα σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολογία τους.

3.       Καθορίζεται ελάχιστη συνολική βαθμολογία ίση με 45 βαθμούς κάτω από την οποία οι αιτήσεις στήριξης δεν γίνονται αποδεκτές για χρηματοδότηση.

Τα κριτήρια επιλογής καθώς και η ελάχιστη βαθμολογία είναι δυνατόν να τροποποιούνται μετά από έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014 – 2020.

web design: webgalaxy.gr