Πρόγραμμα “Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους”

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του Τουρισμού, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

ΥΨΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός των αιτούμενων προτάσεων κυμαίνεται από

15.000€ έως 150.000€.

Ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο εργασιών του Έτους 2015.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10% μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις  που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2015, δραστηριοποιούνται στον τομέα Τουρισμό, διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ από τότε και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Διευκρινίζεται ότι :

  • η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση
  • ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν θεωρούνται συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης είναι οι ακόλουθες:

  • να έχει συσταθεί έως τουριστική επιχείρηση, με επιλέξιμο για την δράση ΚΑΔ μέχρι 31/12/2015.
  • ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν θεωρούνται συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3.
  • να απασχολεί κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει λιγότερα από τρία έτη λειτουργίας η απαίτηση της 0,5 ΕΜΕ /τριετία κατά μέσο όρο προσαρμόζεται σε 0,5 ΕΜΕ κατά μέσο όρο για το διάστημα λειτουργίας της.
  • να λειτουργεί νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
  • να πραγματοποιήσει επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
  • να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε ή Ε.Ε, Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμοί.
  • να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
  • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η διάρκεια υλοποίησης  των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

*Το άθροισμα του Π/Υ των επιλέξιμων δαπανών στις Κατηγορίες με α/α (1), (2) και (3) ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και μετά.

Διαβάστε την ταυτότητα του προγράμματος εδώ

web design: webgalaxy.gr