Τομείς Δραστηριότητας

Η εταιρεία προσφέρει συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.
Ο ιδιωτικός τομέας περιλαμβάνει μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, αποδίδοντας έμφαση σε θέματα υιοθέτησης τεχνολογίας και καινοτομίας.
Ο δημόσιος τομέας περιλαμβάνει κυβερνητικούς φορείς, περιφερειακές και τοπικές αρχές, Χέρια επιχειρηματία που υπογράφουν συμβόλαιο.δημόσιες επιχειρήσεις καθώς και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικά ιδρύματα.
Τα μέλη της ομάδας στη TTMI, διαθέτουν τεχνογνωσία λειτουργίας σε απαιτητικές περιφερειακές αγορές (Βαλκάνια, Μαύρη Θάλασσα, Νότια Ευρώπη) και σε τομείς που εμφανίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις όπως π.χ. η υψηλή τεχνολογία, οι υδατοκαλλιέργειες και ο οικολογικός τουρισμός κ.α.

Οι τομείς των παρεχόμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών περιλαμβάνουν:

Επιχειρηματική Ανάπτυξη

 • Ορισμός επιχειρηματικής δραστηριότητας και προσδιορισμός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Συντονισμός δραστηριοτήτων
 • Διαμόρφωση στρατηγικής για ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη
 • Διαμόρφωση προϋπολογισμού
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας αγοράς
 • Παρακολούθηση και έλεγχος προϋπολογισμού
 • Αξιοποίηση διαθεσίμων χρηματοδοτούμενων εργαλείων

Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Μεταφορά Τεχνολογίας και Καινοτομίας

 • Έρευνα τεχνολογικών ευκαιριών
 • Εκτίμηση τεχνολογικών αναγκών
 • Διερεύνηση χρηματοδοτικών επιλογών για κεφάλαιο έναρξης
 • Διαμόρφωση/ σύνταξη επενδυτικής πρότασης
 • Υπεργολαβίες
 • Υποστήριξη ενεργειών διάχυσης αποτελεσμάτων
 • Αξιοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών χρηματοδοτούμενων ευκαιριών

Συμβουλευτική ανασχεδιασμού επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

 • Ταχεία διάγνωση επιχειρηματικών αναγκών
 • Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
 • Επαναπροσδιορισμός αγοράς στόχου
 • Εξυγίανση προβληματικών επιχειρήσεων
 • Μελέτες αναδιοργάνωσης
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
 • Προετοιμασία Επενδυτικού φακέλου
 • Προσδιορισμός επενδυτικών ευκαιριών
 • Αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων ευκαιριών

Υποστήριξη φορέων δημοσίου ενδιαφέροντος

 • Αξιοποίηση προτάσεων για χρηματοδότηση
 • Ανασχεδιασμός δραστηριοτήτων
 • Ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσιών
 • Μελέτες αναδιαμόρφωσης υπηρεσιών
 • Μελέτες ανάπτυξης διαμόρφωσης πολιτικών

 Εγγραφείτε στο newsletter


Επισκεφτείτε μας στο FacebookΕπισκεφτείτε μας στο LinkedinΠηγαίνετε στο Feed