Μεθοδολογία

Η ροή των εργασιών ακολουθεί προκαθορισμένα βήματα με σκοπό το συντονισμό ενεργειών των διαφορετικών σταδίων
ενός έργου προκειμένου να διασφαλίζεται η επιτυχής ολοκλήρωσή του, με παράλληλη διαχείριση
των πιθανών κινδύνων.

Οι εργασίες αυτές συνήθως περιλαμβάνουν:

Κεντρικός Σχεδιασμός

 • Διαμόρφωση καινοτόμου ιδέας/λύσης
 • Καθορισμός στόχου του έργου
 • Συντονισμός με Διοίκηση του πελάτη

Καθοδήγηση για την Επίτευξη του Στόχου

 • Ανάπτυξη αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών
 • Συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής προμηθευτών

Σχεδιασμός Δράσεων-Ενεργειών

 • Ανάπτυξη αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών
 • Συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής προμηθευτών

Υλοποίηση

 • Διαχείριση Έργου
 • Προσδιορισμός και αντιμετώπιση κινδύνων
 • Παραδοτέα

Λειτουργία

 • Κόστος ιδιοκτησίας
 • Συντήρηση
 • Αντικατάσταση

Μεθοδολογία

Η ροή των εργασιών ακολουθεί προκαθορισμένα βήματα με σκοπό το συντονισμό ενεργειών των διαφορετικών σταδίων ενός έργου προκειμένου να διασφαλίζεται η επιτυχής ολοκλήρωσή του, με παράλληλη διαχείριση των πιθανών κινδύνων.
Οι εργασίες αυτές συνήθως περιλαμβάνουν:

 • Διαμόρφωση καινοτόμου ιδέας/λύσης
 • Καθορισμός στόχου του έργου
 • Συντονισμός με Διοίκηση του πελάτη
 • Προετοιμασία και διασφάλιση εμπλοκής του πελάτη στο έργο
 • Καθορισμός ρόλων
 • Προσαρμογές του έργου στις πραγματικές συνθήκες
 • Ανάπτυξη αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών
 • Συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής προμηθευτών
 • Διαχείριση Έργου
 • Προσδιορισμός και αντιμετώπιση κινδύνων
 • Παραδοτέα
 • Κόστος ιδιοκτησίας
 • Συντήρηση
 • Αντικατάσταση