Τομείς δραστηριότητας

Η εταιρεία δραστηριοποιείται:
  • σε τοπικό επίπεδο
  • σε περιφερειακό επίπεδο, με έμφαση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, αποσκοπώντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω υιοθέτησης και εφαρμογής νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στα προϊόντα, παραγωγικές διαδικασίες και λειτουργίες
  • στις αναπτυγμένες αγορές της Ευρώπης και της Β. Αμερικής
  • σε αναδυόμενες αγορές, όπως αυτές που περιλαμβάνουν την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, των Βαλκανίων και της Μεσογείου