Χρηματοδοτικά εργαλεία

Χρηματοδοτικά εργαλεία

Screenshot 2023-02-17 115100

Ερευνώ-Καινοτομώ 2021-2027 (ΕΣΠΑ 2021-2027)

Κατάσταση: Προδημοσίευση
Δικαιούχοι: Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), και ερευνητικούς οργανισμούς.