Αρχεία: Financing tools

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ – ΕΣΠΑ 2021-2027

  Η Δράση 2 – «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών …

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ – ΕΣΠΑ 2021-2027 Διαβάστε Περισσότερα »

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ – ΕΣΠΑ 2021-2027

  Η Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ – ΕΣΠΑ 2021-2027

  Βασική προτεραιότητα της Δράσης «3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά η κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την …

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ – ΕΣΠΑ 2021-2027 Διαβάστε Περισσότερα »

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ – ΕΣΠΑ 2021-2027

  Προτεραιότητα της Δράσης 2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι η αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) Μεσαίας Ψηφιακής ωριμότητας, μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών, με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία, να βελτιώσουν τη παραγωγική διαδικασία, αλλά και να …

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ – ΕΣΠΑ 2021-2027 Διαβάστε Περισσότερα »

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ – ΕΣΠΑ 2021-2027

  Βασική προτεραιότητα της Δράσης «1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», είναι η κάλυψη βασικών αναγκών των ΜμΕ με σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η παρούσα Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων βασικού ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα και ανταγωνιστική παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. 

Επιχειρηματικότητα 360 (Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022)

  Σκοπός του παρόντος καθεστώτος, είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον παρόντα, πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER Χαλκιδικής

  Σύμφωνα με το ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»  οι υποδράσεις περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής: 19.2.3.1: Οριζόντια εφαρμογή  μεταποίησης, εμπορίας και/ ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής Με την υπο-δράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός …

Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER Χαλκιδικής Διαβάστε Περισσότερα »

Εξοικονομώ-Επιχειρώ (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)

  Η δράση αποτελεί μέρος των πολιτικών και μέτρων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το οποίο καθορίζει με λεπτομέρεια το σχέδιο δράσης για την επίτευξη συγκεκριμένων ενεργειακών και κλιματικών στόχων έως το 2030. Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποτελεί μέρος προσπάθειας για την εφαρμογή της πράσινης μετάβασης και σχετίζεται με τους ακόλουθους …

Εξοικονομώ-Επιχειρώ (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) Διαβάστε Περισσότερα »

Ερευνώ-Καινοτομώ 2021-2027 (ΕΣΠΑ 2021-2027)

  Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Είναι μία δράση στρατηγικής …

Ερευνώ-Καινοτομώ 2021-2027 (ΕΣΠΑ 2021-2027) Διαβάστε Περισσότερα »

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0

  Το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) αποτελεί ένα πλαίσιο μετάβασης με στόχο: Να περιορίσει τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης του COVID 19 Να αντιμετωπίσει υπάρχοντα κενά Να ενισχύσει την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και …

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0 Διαβάστε Περισσότερα »