Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ – ΕΣΠΑ 2021-2027

Προϋπολογισμός Δράσης: 90 εκ.€
Κατάσταση: Ανενεργό

Περίληψη

 

Βασική προτεραιότητα της Δράσης «1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», είναι η κάλυψη βασικών αναγκών των ΜμΕ με σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η παρούσα Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων βασικού ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα και ανταγωνιστική παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. 

Τομείς ενδιαφέροντος:

Επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Δικαιούχοι:
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων στην δράση παρουσιάζονται αναλυτικά στην ταυτότητα της δράσης στα συνοδευτικά αρχεία.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες λαμβάνουν ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης και αφορούν:
i. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
ii. Δαπάνες συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών
iii. Δαπάνες για την απόκτηση λογισμικού / εφαρμογών υπό καθεστώς χρήσης ως υπηρεσίας (ενδεικτικά «Software-As-A-Service», «Cloud-As-A-Service» ή άλλο παρεμφερές αυτού).

Προϋπολογισμός Δράσης: 90 εκ.€

Συνοδευτικά αρχεία:

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Θέλω να μιλήσω με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο:

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.