Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων – Β’ Κύκλος (Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022)

Προϋπολογισμός Δράσης: 150 εκατ. Ευρώ
Κατάσταση: Ανενεργό

Περίληψη

 

Σκοπός της Δράσης Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, τη επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. 

Τομείς ενδιαφέροντος:

Ενέργειες οι οποίες αφορούν στην ίδρυση ή επέκταση ή εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων. 

Δικαιούχοι:
Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το παρόν καθεστώς είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 1. Επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων δεν εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων (αρχή Deggendorf )
 2. Οι μη προβληματικές επιχειρήσεις, δηλαδή να μην συντρέχει τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρ. 18 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ. Ο έλεγχος προβληματικότητας γίνεται τόσο σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης όσο και σε επίπεδο ομίλου επιχειρήσεων (σε περίπτωση υποχρέωσης δημοσίευσης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων)
 3. Επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης:  
  •  Δεν εχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση, στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή
  • Έχουν την υποχρέωση να δεσμευθούν ότι δεν θα μετεγκαταστήσουν την ως άνω επιχειρηματική εγκατάσταση, για περίοδο δύο (2) ετών, μετά από την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης
 4. Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 

 • Kατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων,
 • αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού,  
 • αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού,
 • μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού 
 • εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων (δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων 
 • μεταφορά τεχνολογίας,  
 • συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας,  
 • αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ, 
 • δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση,
 • συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
Προϋπολογισμός Δράσης: 150 εκατ. Ευρώ

Συνοδευτικά αρχεία:

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Θέλω να μιλήσω με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο:

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.