Εξοικονομώ-Επιχειρώ (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)

Προϋπολογισμός Δράσης: 176.750.000 €
Κατάσταση: Ενεργό

Περίληψη

 

Σκοπός προγράμματος

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποτελεί μέρος προσπάθειας για την εφαρμογή της πράσινης μετάβασης και σχετίζεται με τους στόχους για το κλίμα και το περιβάλλον που ορίζονται στον κανονισμό ΕΕ 2020/852.

Η εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης στις επιχειρήσεις και η εξοικονόμηση αναμένεται να προκύψει από:

  • την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών
  • την εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και διατάξεων αυτοματισμού

Ενεργειακός Στόχος

Ο ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος καθορίζεται ως εξής:

  • μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%
  • εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40%
  • αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά δυο (2) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β+ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση) εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4122/2013.
Τομείς ενδιαφέροντος:

Επιλέξιμες για τη Δράση είναι όλες οι επιχειρήσεις των κλάδων
• εμπορίου
• υπηρεσιών
• τουρισμού

Δικαιούχοι:
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής παρουσιάζονται αναλυτικά στην παρουσίαση στα συνοδευτικά αρχεία.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε δαπάνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, οι οποίες εμπίπτουν στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, και λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες (δηλαδή δαπάνες απαραίτητες για τη σύνταξη, την υποβολή και την παρακολούθηση της αίτησης καθώς και τον τελικό έλεγχο επίτευξης των ελάχιστων ενεργειακών στόχων), οι οποίες εμπίπτουν στον Κανονισμό De Minimis.

Προϋπολογισμός Δράσης: 176.750.000 €

Συνοδευτικά αρχεία:

Πληροφορίες

Θέλω να μιλήσω με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο:

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.