Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ – ΕΣΠΑ 2021-2027

Προϋπολογισμός Δράσης: 150 εκ. €
Κατάσταση: Ανενεργό

Περίληψη

 

Προτεραιότητα της Δράσης 2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι η αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) Μεσαίας Ψηφιακής ωριμότητας, μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών, με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία, να βελτιώσουν τη παραγωγική διαδικασία, αλλά και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

Τομείς ενδιαφέροντος:

Επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

Δικαιούχοι:
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων στην δράση παρουσιάζονται αναλυτικά στην ταυτότητα της δράσης στα συνοδευτικά αρχεία.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες λαμβάνουν ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης και αφορούν:

α) Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (άρθρο 14 Καν. ΕΕ 651/2014) στις ακόλουθες κατηγορίες Δαπανών:
• Δαπάνες Εξοπλισμού
• Δαπάνες Λογισμικού

β) Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (άρθρο 17 Καν. ΕΕ 651/2014, για τις επιχειρήσεις του Κεντρικού, του Βόρειου και του Νότιου Τομέα των Αθηνών) στις ακόλουθες κατηγορίες Δαπανών:
• Δαπάνες Εξοπλισμού
• Δαπάνες Λογισμικού

γ) Δαπάνες συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών (άρθρο 18 Καν. ΕΕ 651/2014) στις ακόλουθες κατηγορίες Δαπανών:
• Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Προϋπολογισμός Δράσης: 150 εκ. €

Συνοδευτικά αρχεία:

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Θέλω να μιλήσω με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο:

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.