Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ – ΕΣΠΑ 2021-2027

Προϋπολογισμός Δράσης: 60 εκ.€
Κατάσταση: Ανενεργό

Περίληψη

 

Βασική προτεραιότητα της Δράσης «3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά η κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Τομείς ενδιαφέροντος:

Επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Δικαιούχοι:
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων στην δράση παρουσιάζονται αναλυτικά στην ταυτότητα της δράσης στα συνοδευτικά αρχεία.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες λαμβάνουν ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης. Είναι κοινές και για τα δυο χρηματοδοτικά καθεστώτα που μπορεί να επιλέξει ο δικαιούχος, δηλαδή De Minimis (Καν. ΕΕ 1407/2013) ή ΓΑΚ (Καν. ΕΕ 651/2014) και αφορούν:

α) Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (άρθρο 14 Καν. ΕΕ 651/2014 και Καν. ΕΕ 1407/2013) στις ακόλουθες κατηγορίες Δαπανών :
• Δαπάνες Εξοπλισμού
• Δαπάνες Λογισμικού

β) Δαπάνες συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών (άρθρο 18 Καν. ΕΕ 651/2014 και Καν. ΕΕ 1407/2013) στις ακόλουθες κατηγορίες Δαπανών :
• Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Προϋπολογισμός Δράσης: 60 εκ.€

Συνοδευτικά αρχεία:

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Θέλω να μιλήσω με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο:

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.