Ιστορικό

Η ΤΤΜΙ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2010 από στελέχη της επιχειρηματικής κοινότητας με εμπειρία σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς /αναπτυξιακούς φορείς.

Είναι spin-out εταιρείας συμβούλων (Intermas Consultants Ltd.) από την οποία στελέχη με πολυετή εμπειρία στη συμβουλευτική και στη διαχείριση ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, συνεργάστηκαν για τη δημιουργία της ΤΤΜΙ

Έκτοτε η εταιρεία υποστηρίζει επιχειρήσεις και φορείς δημοσίου και κοινωνικού ενδιαφέροντος να υλοποιήσουν τα επενδυτικά και αναπτυξιακά σχέδιά τους αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τους διαθέσιμους ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία υποστηρίζει επιχειρήσεις/φορείς:

  • σε δράσεις αναδιοργάνωσης και αύξησης αποδοτικότητας 
  • σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ
  • σε σημαντικά έργα χρηματοδοτούμενα από τον Αναπτυξιακό Νόμο
  • σε δράσεις Έρευνας /Ανάπτυξης με κοινοπρακτικά έργα
  • σε δράσεις Εξωστρέφειας επιχειρήσεων και οργανισμών

Ειδική έμφαση έχει δοθεί στην ενίσχυση εξωστρεφών δράσεων εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων αλλά και διεύρυνσης των εξαγωγικών προσανατολισμών σε δυναμικές αγορές.

Αξιοποιώντας τα υφιστάμενα δίκτυα και σχέσεις στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά, η εταιρεία έχει προχωρήσει στη συγκρότηση κοινοπρακτικών ομάδων για υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων κινητικότητας, έρευνας και ανάπτυξης και υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συντονίζοντας, συμμετέχοντας και υλοποιώντας τα από κοινού με τους άλλους εταίρους.

Συνεργάζεται με το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοεπιχειρείν» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Ιστορικό

Η ΤΤΜΙ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2010 από στελέχη της επιχειρηματικής κοινότητας με εμπειρία σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς /αναπτυξιακούς φορείς.

Είναι spin-out εταιρείας συμβούλων (Intermas Consultants Ltd.) από την οποία στελέχη με πολυετή εμπειρία στη συμβουλευτική και στη διαχείριση ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, συνεργάστηκαν για τη δημιουργία της ΤΤΜΙ.

Έκτοτε η εταιρεία υποστηρίζει επιχειρήσεις και φορείς δημοσίου και κοινωνικού ενδιαφέροντος να υλοποιήσουν τα επενδυτικά και αναπτυξιακά σχέδιά τους αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τους διαθέσιμους ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία υποστηρίζει επιχειρήσεις/φορείς:

  • σε δράσεις αναδιοργάνωσης και αύξησης αποδοτικότητας
  • σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ
  • σε σημαντικά έργα χρηματοδοτούμενα από τον Αναπτυξιακό Νόμο
  • σε δράσεις Έρευνας /Ανάπτυξης με κοινοπρακτικά έργα
  • σε δράσεις Εξωστρέφειας επιχειρήσεων και οργανισμών

Ειδική έμφαση έχει δοθεί στην ενίσχυση εξωστρεφών δράσεων εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων αλλά και διεύρυνσης των εξαγωγικών προσανατολισμών σε δυναμικές αγορές.

Αξιοποιώντας τα υφιστάμενα δίκτυα και σχέσεις στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά, η εταιρεία έχει προχωρήσει στη συγκρότηση κοινοπρακτικών ομάδων για υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων κινητικότητας, έρευνας και ανάπτυξης και υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συντονίζοντας, συμμετέχοντας και υλοποιώντας τα από κοινού με τους άλλους εταίρους.

Συνεργάζεται με το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοεπιχειρείν» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.